ผลการจัดหาพัสดุ/ประเมินผล


           รายงานเปิดเผยข้อมูลการจัดหา

           รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ