ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./2489/2561       ลงประกาศ 7 พ.ย. 2561
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./2330/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค. 2561
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1383/2561       ลงประกาศ 27 มิ.ย. 2561
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่ จพค./1266/2561       ลงประกาศ 15 มิ.ย. 2561
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1163/2561       ลงประกาศ 30 พ.ค. 2561
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน (ประกาศครั้งที 26/2561)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1143/2561       ลงประกาศ 25 พ.ค. 2561
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./185/2561       ลงประกาศ 27 ม.ค. 2561
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./186/2561       ลงประกาศ 27 ม.ค. 2562
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พสน./1030       ลงประกาศ 10 มี.ค.2563 16:20
(ประกาศยกเลิก) ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63030008768  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภน.3/717/ป.0001/2563       ลงประกาศ 9 มี.ค.2563 17:46
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3 ,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 62 คน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเซอร์วิส 2559  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./061/2563       ลงประกาศ 6 มี.ค.2563 17:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./058/2563       ลงประกาศ 6 มี.ค.2563 16:42
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร บมจ.ทีโอที วัดยายร่ม ชั้น 3,4,5,6,8 และอาคารบำรุงรักษาราษฎร์บูรณะ ชั้น 1,2 พร้อมงานรื้อถอน (น.)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./057/2563       ลงประกาศ 6 มี.ค.2563 16:40
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินภูมิภาค 7 แปลง (ฐ.)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./471       ลงประกาศ 4 มี.ค.2563 14:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแปนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63020030527  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/ท.004/2563(ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 4 มี.ค.2563 13:54
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อทำเป็น Ring Loop (ชลบุรี จำนวน 2 เส้นทาง) กำหนดยื่นเอกสาร 12 มี.ค. 2563   ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลข 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./435       ลงประกาศ 2 มี.ค.2563 14:24
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประกาศ ครั้งที่ 9/2563) รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63020030193  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./053/2563       ลงประกาศ 28 ก.พ.2563 17:45
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น. ข.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./052/2563       ลงประกาศ 28 ก.พ.2563 17:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้ง Rectifier จำนวน 3 แห่ง ของส่วนงานในส่วนกลาง (น.)   
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 26 ก.พ.2563 11:30
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 25 ก.พ.2563 13:24
(ประกาศยกเลิก) ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่        ลงประกาศ 24 ก.พ.2563 16:06
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./051/2563       ลงประกาศ 24 ก.พ.2563 14:36
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./050/2563       ลงประกาศ 24 ก.พ.2563 14:31
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 2 รายการ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./049/2563       ลงประกาศ 24 ก.พ.2563 14:27
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 13 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./046/2563       ลงประกาศ 20 ก.พ.2563 14:35
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.) จำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./045/2563       ลงประกาศ 20 ก.พ.2563 14:34
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ XGPON Card พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.1(ปจ.) ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./044/2563       ลงประกาศ 20 ก.พ.2563 14:26
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./041/2563       ลงประกาศ 20 ก.พ.2563 14:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น. ข.) จำนวน 14 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./040/2563       ลงประกาศ 20 ก.พ.2563 14:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง (น.) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./340       ลงประกาศ 18 ก.พ.2563 10:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างจัดทำสร้อยคอทองคำ จี้ทองคำ พร้อมกล่องกำมะหยี่ สำหรับผู้เกษียณอายุปี 2563 จำนวน 428 ชุด    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63020013516  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./342       ลงประกาศ 17 ก.พ.2563 13:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63020013594  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021