ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-41       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:49
จ้างเหมาแรงงานตรวจแก้อินเตอร์เน็ต 2 คน @ 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสิทธิชัย หนองแส ,นายณัฐพงศ์ ชัยเจริญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-40       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:47
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 375.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท หน่อยการช่างการเกษตร 2560 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-39       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:47
จ้างแรงงานช่วยงานด้านเอกสารติดตั้ง Fttx - 1,050.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.ธารทิพย์ หงสีธิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-38       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:46
จ้างแรงงานช่วยงานด้านเอกสารติดตั้ง Fttx - 1,050.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางนันทิยา จงศิริมงคล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-37       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:46
ค่าน้ำดื่มบรรจุขวด 350 มล. การขาย 2,700.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปั้นน้ำเป็นเพชร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-36       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:45
ค่าน้ำดื่ม แพร่ - 5/63 - 797.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำดื่มชื่นใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-35       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:44
จ้างเหมาแรงงานแก้ไข FTTX @ 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอภิสิทธิ์ อุตรอินทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-34       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:44
จ้างส่งเอกสารพร้อมยานพาหนะ สูงเม่น 4/63 - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.ฟารียา นาคบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-33       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:42
ค่าน้ำดื่ม สูงเม่น 5/63 - 135.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำดื่มแกล้วกล้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-32       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:42
ค่าขยะมูลฝอย เด่นชัย - 5/63 - 50.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเด่นชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-31       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:41
ค่าขยะมูลฝอย บภน.3.2(พร.) - 5/63 - 40.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก อบต.ร่องฟอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-30       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:40
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย FTTX - 5 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายรังสิวุฒิ แดนเหมือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-29       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:40
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย FTTX - 8 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายณัฐพงศ์ ชัยเจริญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-28       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:39
ซื้อเจลและแอลกอฮอล์ 1,500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ปิโตรเลียม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-27       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:38
ซื้อตลับหมึก CANNON ตอนนอก - 1,700.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เวิล์ดไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-26       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:36
ซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ่ 945.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-25       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:36
ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า - 150.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขา 00714  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-24       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:35
จ้างทำป้ายสติกเกอร์ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.น้ำทองมีเดีย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05006       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:34
ซื้อเก้าอื้ระดับพนักงาน (5-15) จำนวน 41 ตัวสบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วานิชเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-23       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:34
ซื้อแท่นวางโทรศัพท์ - 1,950.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสง่า วุฒิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-22       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:33
จ้างช่วยงานด้านช่างแก้ไขเหตุเสียOFC 12F ขาดบ้านคุ้ม - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปริญญา สืบยอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-21       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:33
จ้างช่วยงานด้านช่างแก้ไขเหตุเสียOFC 12F ขาดบ้านคุ้ม - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพงศธร ขันคำนันต๊ะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6305-20       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:32
จ้างช่วยงานด้านช่างแก้ไขเหตุเสียOFC 12F ขาดบ้านคุ้ม - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายคมสัน หนองแส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/155/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 16:17
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 39 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำดื่มโอโซน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05005       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:25
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงยกระดับคอบ่อพัก Manhole (MH) และ PULL BOX (PB) จำนวน 24 แห่ง ณ จ.พิษณุโลกนบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส อี แอนด์ เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/150/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:15
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำดื่มส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำดื่มชาคริต  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/149/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:15
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งDrop wire Opticพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บ้านป้อม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/148/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:12
ประกาสผู้ชนะงานจ้างเหมาติดตั้งDrop Wire Optic พร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บ้านไผ่ล้อม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/135       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอนด์.เอส.ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/147/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:11
ประกาสผู้ชนะงานจ้างเหมาติดตั้งDrop Wire optic พร้อมFUsionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทัศน์นภา2014  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-614       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 15:11
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ช็อป ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020