ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(ภก.)/ต.041/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:46
จัดซื้อชุดเครื่องแบบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 102 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แม้นเทพการ์เม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/620/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:45
งานจ้างเหมาแรงงานรื้อถอนสายเคเบิลทองแดงของ TOT บริเวณตู้ผ่าน 002 ชุมสายลำพูน กรณียกเลิกการใช้งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.หริภุญชัย เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/619/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:38
จ้างเหมาตั้งตู้ SDP,MSDP บ้านห้วยห้า อ.บ้านโฮ่ง จ้างเหมาเดินสาย DW OFC บ้านห้วยห้า อ.บ้านโฮ่ง พร้อมค่า Fusion Splicing     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นพรัตน์ เทเลคอมแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/618/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:31
จ้างเหมาตั้งตู้ SDP,MSDP บ้านทาชมภู อ.แม่ทา จ้างเหมาเดินสาย DW OFC บ้านทาชมภู อ.แม่ทา พร้อมค่า Fusion Splicing     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นพรัตน์ เทเลคอมแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/617/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:28
จ้างเหมาตั้งตู้ SDP,MSDP เหมืองจี้ อ.เมือง จ้างเหมาเดินสาย DW OFC เหมืองจี้ อ.เมือง พร้อมค่า Fusion Splicing     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นพรัตน์ เทเลคอมแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/616/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:25
งานจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานติดตั้ง เดินสาย พ่วงเลขหมาย IP Phone ในวันหยุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก 1.นายกรกิตต เตจ๊ะศรี 2.นายเกียรติศักดิ์ นามเมือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/615/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:21
งานซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดเพื่อใช้ในหน่วยงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กนบ./002       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:18
จ้างบริการ IP Transit และ Internet Exchange เชื่อมต่อที่อาคาร One Wilshire สหรัฐอเมริกา ระดับความเร็ว 30 Gbps     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท HKT GLOBAL (SINGAPORE) PTE.LTD  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อทก./006/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโปรเจคเตอร์ ขนาด 3800 Ansi Lumens จำนวน 15 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไวส์ไลฟ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/1168       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:07
ซื้อ Armored Fttx 1F จำนวน 60,000 เมตร ๆ ละ 6.70. บาท รวมเงิน 402,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตราคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบภก.3.2 (รย.)/178       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:34
ซื้อ Controller และ Access Point     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/154       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:33
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL ตัดถ่ายเลขหมาย TT&T บ.หมูสี ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.087/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:30
จ้างเหมางานปรับปรุงเคเบิลปลายทาง ชุมสายลาดพร้าว 2 ตู้ผ่าน 151 /ปบบน.3.3.1/400 ลว.16 ตค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ เอ็น วิสาหกิจ (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/153       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:26
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL หนองพลวงมะนาว ช.202 ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./771/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:23
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GBYBK (ถ.บางใหญ่-บางคูลัด), BYHP (Bang Yai Hospital) จ.นนทบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พกก./018/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:17
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาลดไขมัน (atorvastatin 10 mg + ezetimibe 10 mg + film-coated tablet,1 tablet) จำนวน 525 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.086/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:15
จ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 ตั้งแต่ 1 - 30 กย.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สินทองมา จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./770/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:15
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GIBC_0161 (Central Ramintra), IBC_0387 (Central CPN Chaengwattana)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./769/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:10
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GSRRPMK1 (IBC_0259), SRRPMK2 (IBC_0180), SRRPMK3 (IBC_0200)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สายใย เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทบน.2/(ช)/059/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:07
ประกาศผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทประจำไตรมาสที่3(เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./768/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 14:06
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่ิิองใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน ปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ฆสล./1168       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 13:49
จ้างจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์และรายการส่งเสริมการขาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจซีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/152       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 13:40
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 245 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/151       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 13:36
ซื้อ SFP 10G Dual Core Single Core 10 KM และ 40 KM เพื่อ Uplink OLT ยี่ห้อ ZTE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./242       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 13:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./241       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 13:18
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 4 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/198       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:34
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC CAB#146 SKW เส้น 02 ซอยนภาศัพท์แยก 2 พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210198     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/941       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:31
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC MSAN#020 SKW เส้น 03-04 ซอยนภาศัพท์แยก 1 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210197     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/943       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:29
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFCMSANW020 SKW เส้น 01 -02 ซอยนภาศัพท์แยก 1 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210196     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/938       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:26
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC CAB#146 SKW เส้น 01 ซอยนภาศัพท์แยก 3 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210195     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/937       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:22
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC อาคารอโศกทาวเวอร์( บริเวณซ.สุขุมวิท 21 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210194     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019