ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./180/2563       ลงประกาศ 14 ส.ค.2563 16:51
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ซ. ข.) จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./179/2563       ลงประกาศ 14 ส.ค.2563 16:50
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 14 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./178/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 09:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. ฐ. น. ข.) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./176/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 09:44
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 9 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1848       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 08:17
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและอนุมัติให้ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63070022675  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./174/2563       ลงประกาศ 3 ส.ค.2563 13:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. น. ข.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./171/2563       ลงประกาศ 24 ก.ค.2563 14:55
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้ง Testbed
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1740       ลงประกาศ 20 ก.ค.2563 15:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและอนุมัติให้ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63070011950  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 711/ท.029/2563       ลงประกาศ 20 ก.ค.2563 14:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) แก้ไขประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่อมคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ(OS) จำนวน 34 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวชั่นโปร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./167/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 15:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน งานซื้ออุปกรณ์ CPE and Access gatewayเพื่อตัดถ่ายชุมสาย ISDN PRI เป็น SIP Trunk ขนาด 1 E1 จำนวน 43 ST.และขนาด 2 E1 จำนวน 4 ST. ในพื้นที่ ภน.2   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./169/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 09:39
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./168/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 09:37
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./161/2563       ลงประกาศ 14 ก.ค.2563 16:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) พร้อมตัดถ่ายเลขหมายชุมสาย TRUE พื้นที่ บน.2.1   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./160/2563       ลงประกาศ 10 ก.ค.2563 17:03
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. ฐ.) จำนวน 4 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./159/2563       ลงประกาศ 10 ก.ค.2563 17:02
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานเช่า Core Fiber จำนวน 14 Core เพื่อให้บริการลูกค้าบริเวณถนนนครใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./158/2563       ลงประกาศ 10 ก.ค.2563 17:00
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 6 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./157/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:52
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้อ L3 Switch พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO จำนวน 48 แห่ง ในพื้นที่ ภน.2   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./156/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:51
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 เส้นทาง เส้นทางชุมสายพยุหะคีรี-ชุมสายหนองโพ ชุมสายชุมแสง-ชุมสายหนองบัวชุมสายบ้านวัดเขา-ชุมสายท่าตะโก ชุมสายลาดยาว-ชุมสายแม่วงก์ จ.นครสวรรค์   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./155/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:50
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1258       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 10:25
(ประกาศยกเลิก) ขออนุมัติยกเลิกและอนุมัติให้ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563งานจ้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพบุคลากร ประจำปี 2563 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63050018889  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภสล./392       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2563 10:46
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อหน้ากากอนามัย ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท สำหรับจำหน่าย /ใช้ในกิจกรรม โดยวิธีตกลงราคา  ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจริตธรรม การ์เม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2563 10:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย นครินทร์และกฏหมาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.028/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 17:42
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารพร้อมทาสีห้องน้ำ อาคารชุมสายโทรศัพท์เลย พร้อมงานรื้อถอน     
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 16:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุง และทาสีอาคารชุมสายกาญจนบุรี และงานรื้อถอน ครั้งที่ 2
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./147/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 13:57
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/62/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0040     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/61/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:51
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0041     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/60/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:50
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0043     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/59/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0044     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/58/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0045     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/55/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:32
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0049     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021