ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/25/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:37
จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย(WiFi)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม. เน็ทเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.375/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:36
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศรีฟองด่านซ้ายบริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.374/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:34
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วายทีเอ็น โมเดิร์นเทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.373/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:33
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เชียงอินท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.372/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:32
งานจ้างเหมา ซ่อมเครื่อง Fusion Splicing Machine     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสตรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.371/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:28
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงที่เลิกใช้งาน เส้นทาง กกเกลือ-หน้าโรงเรียนชุมวังสะพุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เทค รุ่งเรือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.370/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:23
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point AC1200 Wireless     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.369/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:22
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน28 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสเอ็น ออล เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.368/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:22
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ZXHN F670-OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0014/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:21
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.1 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/15       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:21
จ้างซ่อม Service Board GPBC ชุมสายเทพราช     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดอะซีสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:16
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 กำหนดเสนอราคา 11 ก.พ. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.367.1/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:14
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวังสะพุง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 97 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.มงคลการสื่อสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.367/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:13
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พูลเงินทอง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.366/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:12
จ้างเหมาจัดทำป้านไวนิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเชียงคานโฆษณา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.363/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:10
จ้างเหมาปรับปรุงทางลาดคนพิการและพื้นเข้าถึงศุนย์บริการลูกค้า สาขาเชียงคาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน อ.เจริญทรัพย์วัสดุ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.362.1/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:09
งานจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม กิจกรรมโครงการ "ประชุมสัมนา Cloud Computing รู้ก่อนใช้ก่อน"     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสมหมาย รามศิริ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.362/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:07
จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก กิจกรรมโครงการ "ประชุมสัมนา Cloud Computing รู้ก่อนใช้ก่อน"     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรีน การ์เม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.361/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:06
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ZXHN F670-OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.360/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:04
งานจ้างเหมาวางสายพร้อมรื้อถอน OFC 12 F และติดตั้งหัวต่อพร้อม Fusion Splice ระยะทาง 3500 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทีเทค รุ่งเรือง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.357/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:03
จัดซื้ออุปกรณื Drop Wire Clamp 7000 PC ประจำเดือน พ.ย. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.355/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:02
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาด่านซ้าย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 38 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 420 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เรือนบรรดา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.352/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:00
จัดซื้อสาย Optic Drop Wire Round Type 1F จำนวน 100,000 เมตร ประจำเดือน พ.ย. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.350/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:58
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเชียงคาน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 29 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1226 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เรือนบรรดา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.349/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:56
จัดซื้อผ้าหมึก EPSON ERC 30 เครื่อง POS ประจำเดือน พ.ย. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/069/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC บริเวณตู้ OFCCC#โครงการลุมพินี ซ.วิภาวดีรังสิต3 ถ.วิภาวดีรังสิต ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/068-63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC บริเวณตู้ MSAN#026 ถ.กรุงเกษม,ตู้ OFCCC#014 ซ.สมคิด (พหลโยธิน14)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/067-63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิลOFC บริเวณ CAB#008 ถ.กำแพงเพชร2, ตู้ OFCCC#072 วัดเทวราชกุญชร,ตู้ OFCCC#014 ซ.สมคิด (พหลโยธิน14),ตู้ MSAN#034 อาคารสหกรณ์เคหะสถานกรุงเทพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160019490/2560 ลว. 23 สิงหาคม 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:38
จ้างเหมาดันท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรีและส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน แก้ไขระยะเวลาการจ้าง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/20/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:29
จ้างสร้างข่ายสาย ODN ตามใบสั่งงานเลขที่ C.62.XBK00.0039 ชุมสายบางเตย (บ้านบางเตยใต้ , บ้านบางเตยกลาง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอพี เน็ทเวิร์คคอร์ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/330/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:13
ซื้อ TP-Link EC230-G1 Ac1350=200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019