ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1323       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:53
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร ปรับปรุง OFC 12F เส้นทาง OFCCC#025-SDP#004 บางพลับ ม.7     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1322       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:52
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร ปรับปรุง OFC 12F เส้นทาง บ้านกร่างสามยอด ม.6 SR699282     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1227/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลต้นทาง เส้น 19:301-500 บริเวณ ซ.พหลโยธิน14 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1226/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง RCU#03+04 TA CAB#001 เส้น 01:1-200 บริเวณ ซ.พหลโยธิน18/2 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1320       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:48
จ้างรื้อถอนไม้คอน 84 PC. ชุมสายสามชุก ม.3 (วัดคลองขอม).     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ธผสก./15       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:48
จัดจ้างทำวิดีทัศน์ภายใต้โครงการ " Thailand Digital Young Talent Development Project " พิธีปิดโครงการ รุ่นที่ 1 และพิธีเปิดโครงการ รุ่นที่ 2   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1225/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลต้นทาง เส้น 01:1101-1300 บริเวณ ซ.ศุภราช1 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1224/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลต้นทาง RCU#06+09 TA เส้น 01:1-400 บริเวณ ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1319       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:45
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 400 เมตร ปรับปรุง OFC 12F Feeder OLT หนองบ่อ หมู่ 9 SR699501     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1223/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลต้นทาง เส้น 02:1701-2300 บริเวณที่ PB#ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์ 904 พื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1222/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิลปลายทาง RCU#08+07+02 TA CAB#014 เส้น 01:1-100 บริเวณก่อนถึงแยกสะพานดำ ถ.พระราม 6 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1221/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลต้นทาง เส้น 01:1-300 บริเวณหน้าคอนโดลุมพินี ซ.วิภาวดีรังสิต3 ถ.วิภาวดีรังสิต ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/885/62       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:42
จัดซื้อน้ำมัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สกต.อุดรธานี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/217       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:42
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 3 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62-31 ก.ค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/884/62       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:42
จัดทำสติ๊กเกอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเพ้นท์ป้าย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1220/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง RCU#02+05+03 TA CAB#004 เส้น 01:1-100 บริเวณ ซ.พิชัย 17 ถ.พิชัย ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/006.62       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:03
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F612 จำนวน 300 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เชอร์วิส จ ากัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/218       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 08:57
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ค่าใช้บริการ) ยี่ห้อริโก้ จำนวน 3 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62-31 ก.ค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1523       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 18:26
งานเช่าใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทางสถานีไฟฟ้าขนอม - สถานีไฟฟ้า เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/ 176/62       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 18:10
ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK+Broadband AP=40 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN F670 OFTK=40 ตัว,Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK=30 ตัว,Onu ZTE รุ่น ZXHN F620 OFTK=65 ตัวWireless Router AC1200 ยี่ห้อ Dlink iุ่น Dir1251=50 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXA10-F822-8V=1 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/924/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:50
งานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ท๊อปเทล เพาเวอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/923/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:49
งานซื้อ Batteries 12Ah 7V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/922/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:48
ขอซื้ออาหารและเคื่องดืม อาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TYC ปี 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางเทวี บัวละคร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/921/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:46
ซื้อของที่ระลึกแก่ผุ้เข้าร่วมกิจกรรมดครงการ TYC ปี 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางแสงเดือน เพ็ชรเกิด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/920/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:44
งานจ้างทำป้ายซีทรูชื่อศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาป่าซาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพีอาร์สติกเกอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/919/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:41
งานซื้อพัสดุงานสร้างข่ายสาย ODN พื้นที่จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/918/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:40
ซื้ออุปกรณ์ GPS Tracker ประจำรถกองงาน สำหรับส่วนงาน บภน.3.1(ลพ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.พลวิสิทธิ์ภัทร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/917/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:38
จัดซื้อคลิบบอร์ด แฟ้มซองพลาสติก เครื่องคิดเลข เพื่อใช้ในงานขายและบริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/916/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:36
จัดซื้อกระดาษแบงค์สี และเครื่องเย็บกระดาษ เพื่อใช้ในงานขายและบริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.100/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 17:07
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง/ตรวจแก้ FTTx สำหรับให้บริการลูกค้าในพื้นที่ บบน.3.3.1 อุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670 จำนวน 140 Set /ปบบน.3.3.1/446 ลว.21 พย.62พื้นที่ ตบบน.3.3.1(1)/97,ตบบน.3.3.1(2)/69,ตบบน.3.3.1(4)/217     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/143       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:53
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่ฮ่องสอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019