ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.396/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:32
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงที่เลิกใช้งาน เส้นทาง ชุมสายฯผาขาว-บ้านหนองอีเปี้ย ถึงหน้าโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทีเทค รุ่งเรือง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.395/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:31
งานจ้างเหมาวางสายพร้อมรื้อถอน OFC 12 F และติดตั้งหัวต่อพร้อม Fusion Splice ระยะทาง 2700 เมตร และ OFC 24F ระยะทาง 2700 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทีเทค รุ่งเรือง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.393.1/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:29
งานจ้างเหมาวางสาย OFC 12F และติดตั้งหัวต่อ พร้อม Fusion Splice ระยะทาง 4500 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทีเทค รุ่งเรือง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.393/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:27
งานจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่ ผู้ดูแลสถานีโทรคมนาคม จำนวน 2 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ขอนแก่นซิเคียว ริตี้ การ์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:23
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการลูกค้า จำนวน 72 คน ของ ภก.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.390/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:23
งานจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงาน Front Office     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.สุนันทา โสมาศรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:20
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของ ภก.1.2 จำนวน 47 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 11 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.389/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:14
งานจ้างเหมาตัดกางเกงเครื่องแบบพนักงาน Front Office     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.พิสมัย นาวาเรือน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.388/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:13
งานจัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงงานไข่มูกน้ำแข็งหลอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.387/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:12
งานบริการเก็บขยะมูลฝอย     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเทศบาลเมืองเลย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.386/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:11
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร่านสากลเทรดดิ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.385/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:10
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ็ม.ซี. การไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/5/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:09
จัดซื้อ Switch Cisco รุ่น ASR920 ติดตั้งที ชส.ทุ่ง   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.383/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:09
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไพบูลย์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/4/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:08
จัดซื้อ Switch Cisco รุ่น ASR920 ติดตั้ง ชส.พลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.382/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:07
จัดซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัสฒนาพรรณวดี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ใจสดชื่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/3/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:06
จัดซื้อ Card GPOH 16 Port/Card for ZTE FTTx ตต.ชส.บ้านค่าย cab LG (2card) ชส.ทับมา cab 1(1card)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.381/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:06
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.380/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:05
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/2/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:04
จัดซื้อ Card GPOH 16 Port/Card for ZTE FTTx ตต.ชส.บ้านค่าย,ชส.ชากกอไผ่3. ชส.กะเฉด cab พลงไสว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.378/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:04
งานจัดซื้อเทปตีเสิช้นสีเหลือง-ดำา ขนาด 50mm.x50m.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.377/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:03
งานจัดซื้อเสาปูน ขนาด 4x4x2.0 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เรืองเดช โฮมเซนเเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.376/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:02
จัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปราณีนิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.365/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:01
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไมโครวิทยาภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.364/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:59
จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณอาคาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมชาย กลางถิ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.354/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:58
งานจ้างจัดทำป้ายอะคลิลิค โครงการเน็ตประชารัฐ พร้อมโครงเหล็ก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านวังสะพุงอิงค์เจ็ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.392/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:53
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเชียงคาน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 24 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 400 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสเอ็น ออล เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.391/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:52
จ้างเหมาจัดทำป้านประชาสัมพันธ์ จุดบริการ "โครงการ GECC"     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านป้ายพอดี  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:49
ซื้อกระดาษม้วนน้ำหนัก 80 แกรม แบบที่ 1 จำนวน1,350 ม้วน (บมจ. ทีโอที)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.379/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:40
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ประสานไทยปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.384/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:38
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไทยทอง  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019