ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./292       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 13:38
(ประกาศยกเลิก) จ้างที่ปรึกษาระบบบัญชีการเงิน สำหรับบริษัท NBN Co. รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62020002629  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./039/2562       ลงประกาศ 4 ก.พ.2562 17:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./038/2562       ลงประกาศ 4 ก.พ.2562 17:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการด้านช่าง (Out Source) จำนวน 182 คน ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./034/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานซื้ออุปกรณ์ Switch Cisco และ SFP 10G จำนวน 41 แห่ง ในพื้นที่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./033/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:18
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานซื้อ CISCO NEXUS 3172PQ SWITCH จำนวน 9 ST. (ของ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3))   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./037/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:17
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินจังหวัดนครนายก จำนวน 3 โครงการ
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./028/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:14
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ในพื้นที่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคเหนือ จำนวน 3 แห่ง
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./027/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) งานบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงจำนวน 20,374 เลขหมาย/พอร์ต และบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber2U จำนวน 15,707 พอร์ต จังหวัดราชบุรี   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./036/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:30
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผน งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารสัญญาที่ตั้งเสาโทรคมนาคม จำนวน 8 คน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./035/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:29
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 15 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./032/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:26
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./026/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:04
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เช่าอุปกรณ์ Router โครงการให้ใช้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้บริการแก่สถาบันพลศึกษา   
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 0.บภก.3.1 (ตร.)/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2562 16:17
(ประกาศยกเลิก) ---+-    

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./024/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 11:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการแก่กรมประมง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./023/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 11:11
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./022/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 11:08
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./021/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2562 21:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./020/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2562 21:36
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./016/2562       ลงประกาศ 17 ม.ค.2562 17:27
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 17 ม.ค.2562 16:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010014087  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./012/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 17:37
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./105       ลงประกาศ 15 ม.ค.2562 16:31
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างที่ปรึกษากฎหมาย รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010010172  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่ จพค./87       ลงประกาศ 14 ม.ค.2562 15:44
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010008012  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0001/2562       ลงประกาศ 9 ม.ค.2562 13:35
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำฝนอาคาร 14 ชั้น (อาคาร 9) และงานริ้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่่ แจ้งวัฒนะ     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.2/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 14:31
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ รวมจำนวน 280 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ม.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2955       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 09:17
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 แผน)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 16:19
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010003928  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./11       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 10:34
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขออนุมัติหลักการจัดหางานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ IPLC ระดับความเร็ว 10Gbps เส้นทางชายแดนไทย-มาเลเซีย ถึงประเทศสิงคโปร์เพื่ิอให้บริการแก่บริษัท Verizon โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ ส่วนงานดำเนินการจัดหาเอง       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./018       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 09:57
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 194 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120030657  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2561 14:09
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ 52/2561       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 13:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120019043  
รายละเอียด     
หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020