ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศจัดหาวิธี e-bidding

หน้าที่   1  2 [3] 4 
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0003/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:28
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัดภน.3.1 จำนวน 50 คน กำหนดเสนอราคา 1 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0002/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:20
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบที่ทำการ และส่วนงานในสังกัด ภน.3,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 90 คน กำหนดเสนอราคา 1 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0001/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:18
งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3 ,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 62 คน กำหนดเสนอราคา 1 พ.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0008/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:54
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดเสนอราคา 5 พ.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0001/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 14:08
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ส่วนอำนวยการหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (อนฐ.) จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0004/2562       ลงประกาศ 24 ก.ย.2562 09:54
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0008/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:45
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ น.1 จำนวน 69 คน กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0007/2592       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:43
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 16:20
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อ Software สำนักงาน     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0009/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 15:29
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร น.2 จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 30 ก.ย. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:02
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย(อนส.)จำนวน 5 คนหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย/บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดเสนอราคา 23 ก.ย. 2562    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:43
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน กำหนดเสนอราคา 6 มิ.ย. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0003/2562       ลงประกาศ 15 พ.ค.2562 11:57
งานจ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 5 คัน (5 เส้นทาง) (จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) กำหนดเสนอราคา 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0003/2562       ลงประกาศ 19 เม.ย.2562 11:04
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02//ป.0003/2562       ลงประกาศ 11 มี.ค.2562 14:47
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน กำหนดเสนอราคา 26 มี.ค. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0002/2562       ลงประกาศ 6 มี.ค.2562 10:48
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 18 แห่ง 39 คน กำหนดเสนอราคา 25 มี.ค. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705ป.006/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 15:27
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 เดิม) และส่วนงานภายใต้สำนักภาคกลาง จำนวน 53 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 22 เดือน กำหนดเสนอราคา 27 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705ป.005/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 15:25
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 เดิม) จำนวน 18 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน กำหนดเสนอราคา 25 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705ป.004/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 15:23
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 เดิม) และส่วนงานภายใต้สำนักภาคกลาง จำนวน 48 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 22 เดือน กำหนดเสนอราคา 27 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705ป.003/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 15:21
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) จำนวน 47 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน กำหนดเสนอราคา 25 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705ป.002/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 15:18
่จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 40 อัตราของส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน กำหนดเสนอราคา 25 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705ป.001/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 15:16
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) จำนวน 50 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน กำหนดเสนอราคา 25 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0001/2562       ลงประกาศ 5 ก.พ.2562 11:21
จ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 194 คน กำหนดเสนอราคา 08 มี.ค. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0001/2562       ลงประกาศ 31 ม.ค.2562 14:33
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 80 คน กำหนดเสนอราคา 20 ก.พ. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0002/2562       ลงประกาศ 30 ม.ค.2562 15:34
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมหลังคา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วานและงานรื้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดเสนอราคา 13 ก.พ. 2562   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พภก.2/e1/2562       ลงประกาศ 28 ม.ค.2562 14:59
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ และส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 กำหนดเสนอราคา 14 ก.พ. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พภก.2/e1/2562       ลงประกาศ 28 ม.ค.2562 14:57
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 จำนวน 62 คน กำหนดเสนอราคา 14 ก.พ. 2562    ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0001/2562       ลงประกาศ 9 ม.ค.2562 13:35
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำฝนอาคาร 14 ชั้น (อาคาร 9) และงานริ้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่่ แจ้งวัฒนะ     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./5/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:21
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 20 (ชั้นดาดฟ้า) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ อนภ.5/733/ท.004/2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 10:13
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาด จำนวน 78 อัตรา ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดเสนอราคา 17 ธ.ค. 2561    www.gprocurement.go.th  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ อนภ.5/733/ท.003/2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 09:57
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดเสนอราคา 13 ธ.ค. 2561   www.gprocurement.go.th  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020