ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1920       ลงประกาศ 21 ต.ค.2562 10:15
ประกาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 27 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62100013833  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./243       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:33
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:15
งานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ,รักษาความปลอดภัย , ดูแล อาคารสถานที่    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62100003220  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./240/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:16
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./239/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:15
ประกาศแผนการจัดหา งานเช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอสแทรคกิ้งพร้อมระบบบริหารจัดการ ติดตั้งใช้งานสำหรับรถยนต์ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภน.3 จำนวน 295 คันของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./238/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:14
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./237/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:11
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพักพร้อมงานปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนช่วงเส้นทางลัดซอยพหลโยธิน 2-พหลโยธิน 8 ชส.พหลโยธินของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./236/2562       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 16:43
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 23 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./235/2562       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 16:39
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 16 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
เลขที่ พภก.2/1242       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 16:11
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 17 แผนงาน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ A02/ท.0003/2562       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 15:52
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 4 อัตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62100005318  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1865       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 09:38
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 3 อัตรา ของ พบล.    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62100010033  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./233/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 17:27
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1)จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./230/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 17:25
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งานจ้างจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภน.1/1016       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 09:10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 งาน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090029285  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภน.1/1015       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 08:58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 งาน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090029285  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พสน./2880       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 16:38
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090030608  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสฒ./64/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 11:53
งานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผ่านนิติบุคคล ส่วนพัสดุ สำนักพัฒนาและบริการลูกค้าองค์กร    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090016155  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./226/2562       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 13:05
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 10 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1782       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 13:20
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Server Farm    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62090029345  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1774       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 09:29
ซื้อ Software สำนักงาน เพื่อครอบคลุมสิทธิ์การใช้งาน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090028435  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสฐ./14/2562       ลงประกาศ 24 ก.ย.2562 16:55
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP (M๖๒๐๙๐๐๑๓๘๕๐)  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./224/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:21
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 8 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./223/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:20
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง (1177) จำนวน 67 อัตรา ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./222/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 8 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./221/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:15
ประกาศแผนการจัดหาปี 2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน บริเวณถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคาระห์ ชส.อโศกดินแดงของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1700       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 09:46
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090013611  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1720       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 09:32
งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Core Metro และ Campus    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090017658  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสน./2672       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:21
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090012899  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./217/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 01:17
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสาย ค.1-ค.3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข.2 และ ก.1 (เส้นทางจุดตัดถนนสาย ค.3-ถนนจามเทวี แยกเหมืองง่า แยกท่าจักร ถนนทางหลวงชนบท 3186)ชุมสายลำพูน 2 จังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./218/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 01:16
ประกาศแผนการจัดหา ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 990,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1)   
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020