ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./219/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 01:13
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 แผนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./123/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 17:21
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./122/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 17:20
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./121/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 17:16
ประกาศแผนการจัดหาปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) เพิ่มเติม งานจ้างเหมา(TURN-KEY)รองรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เส้นทางถนนธรรมนูญวิถี ตั้งแต่แยกถนนราษฎร์ยินดี ถึง แยกถนนเสน่หานุสรณ์ ชุมสายหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./120/2562       ลงประกาศ 24 พ.ค.2562 16:51
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./118/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 16:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 17 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พสน./1375       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 แผนงานงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส่วนงานภายใต้ บน.3.2 จำนวน 2 แห่ง รวมจำนวน 3 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62050013775  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./117/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 13:26
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 18 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./916       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 17:17
จ้างบริการในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP m62050012736  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./115/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:58
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 23 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./108/2562       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 18:12
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./107/2562       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 18:09
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./106/2562       ลงประกาศ 26 เม.ย.2562 17:53
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนจัดการข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (จปส.) จำนวน 4 อัตรา   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./105/2562       ลงประกาศ 26 เม.ย.2562 17:52
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./100/2562       ลงประกาศ 25 เม.ย.2562 11:22
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./099/2562       ลงประกาศ 19 เม.ย.2562 19:17
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./097/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 16:58
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างท่อสายใต้ดิน จังหวัดนครนายก จำนวน 3 แห่ง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./096/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 16:58
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสฐ./ค.0003/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 16:02
จ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G จำนวน 4 พื้นที่    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M620400000201  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ ชภก.2/164       ลงประกาศ 5 เม.ย.2562 14:44
านจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการสร้างโครงข่าย โครงการขยาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) จ.ยะลา, จ.นครศรีธรรมราช รวม 4 แห่ง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62040004853  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสฐ./6/2562       ลงประกาศ 5 เม.ย.2562 13:46
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ พสฐ. จำนวน 3 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./095/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 15:05
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 232 เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 232 ชส.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./094/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 15:03
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery ของส่วนงานในสังกัด ภก.1 จำนวน 36 แห่ง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./092/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 14:56
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./091/2562       ลงประกาศ 29 มี.ค.2562 12:57
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./090/2562       ลงประกาศ 29 มี.ค.2562 12:56
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 29 มี.ค.2562 10:09
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงการขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) จำนวน 5 แห่ง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P62030033542  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./087/2562       ลงประกาศ 27 มี.ค.2562 10:32
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./085/2562       ลงประกาศ 27 มี.ค.2562 10:28
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมตัดถ่าย และสร้างข่ายสาย OFC รองรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./084/2562       ลงประกาศ 27 มี.ค.2562 10:08
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภน.3/472       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 16:19
จ้างเหมาสร้างข่ายสายODN โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock)จำนวน8แผนงาน ของ จังหวัดเชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง และ ตาก    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62030016520  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020