ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่   1  2 [3] 4 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021800/2562 ลว. 11 มิ.ย. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
จ้างบริการในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีของกรรมการบริษัทประจำปี 2562
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020482/2561 ลว. 30 มีนาคม 2561  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:24
จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทสำหรับ 2560 และสำหรับปี 2561
แก้ไขกำหนดส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018292/2559 ลว. 10 ก.ย.2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 01:10
งานจ้างก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ -ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ชุมสายโทรศัพท์คลองจั่นพร้อมงานก่อสร้างถนนของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021092/2561 ลว. 16052562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:53
จ้างเหมาติดตั้งระบบ WIFI
แก้ไขรูปแบบติดตั้งอุปกรณ์ Outdoor Access Point ของชุมสายสามเสน จำนวน 8 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021396/2561 ลว. 03052562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 17:06
จ้างเหมาเทพื้นถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมภูผาสาด จังหวัดเลย
แก้ไขข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160019421/2560 ลว. 03052562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 16:41
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชุมสายเชียงราย - ชุมสายเชียงของ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน และแก้ไขขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากเดิมอีก 120 วัน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ จพค./200/3160019362/2560 ลว. 19 ก.ค.2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 29 เม.ย.2562 14:59
รับ-ส่งเอกสารพร้อมยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
ยกเลิกสัญญาเพราะหมดความจำเป็น       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A03/3260004420/2560 ลว. 08032560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 เม.ย.2562 10:19
ซื้ออุปกรณ์ Switch ประเภท Indoor และ Ourdoor พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
แก้ไขสัญญา โดยขยายระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์ Switch Outdoor และ Outdoor Enclosure ในข้อ 3 การส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021399/2561 ลว. 21 ม.ค. 2562  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 10 เม.ย.2562 14:38
ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020726/2561 ลว. 1 มิถุนายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 มี.ค.2562 14:59
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.3 จำนวน 27,900 เลขหมาย/พอร์ต
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019147/2560 ลว. 26/05/2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 27 ก.พ.2562 15:22
จ้างรื้อย้ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และสร้างท่อร้อยสาย พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 จุด จาก บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของเส้นทาง ชส. พัทยา - ชส. มาบตาพุด ชส. พัทยา เพิ่มอีก 149 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018047/2559 ลว. 11 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:14
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายและเคเบิล ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160021511/2562 ลว. 05/02/62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:01
จ้างเหมาปรับปรุงถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมเขา 700 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินของหลักประกันสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3260004640/2561 ลว. 23/08/61  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 10:07
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล DSLAM จำนวน 1 รายการ คือรายการ LE79252ฺBTC ยี่ห้อ LEGERITY ประเทศผู้ผลิต ๊USA จำนวน 2,000 PC.
ยกเลิกสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3260004656/2561 ลว. 3 กันยายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 13:21
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล MSAG 1 รายการ
ยกเลิกสัญญา เนื่องจากห้างหุ้นส่วนคู่สัญญา ไม่ดำเนินการส่งมอบของตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021399/2561 ลว. 21 ม.ค. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 09:31
จ้างเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน
เปลี่ยนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021441/2562 ลว. 14 ม.ค.2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 31 ม.ค.2562 14:44
จ้างจัดทำทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี พร้อมกล่องบรรจุ (กำมะหยี่) ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019761/2560 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 24 ม.ค.2562 08:58
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชุมสายระยอง - ชุมสายชลบุรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลางานแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 189 วัน นับถัดจากครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา(ภายในวันที่่ 30 พฤศจิกายน 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018058/2559 ลว. 19 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ม.ค.2562 13:41
งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกาญจนาภิเษก, งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารตอนนอก, งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสโมสร สถาบันวิชาการ ทีโอที (งามวงศ์วาน) และงานรื้อถอน จังหวัดนนทบุรี
แก้ไขสัญญาเปลี่ยนค้้ำประกันสัญญาตามแบบกรมบัญชีกลาง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160018852/2559 ลว. 1 ก.พ. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ม.ค.2562 09:34
ก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลา 195 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019498/2560 ลว. 6 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 30 ธ.ค.2561 13:18
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สาย ในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดง เพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1 จำนวน 138,330 เลขหมาย
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020740/2561 ลว. 16 กรกฎาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2561 10:43
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ Solar Energy
แก้ไขวงเงิน แก้ไขรุ่น/ยี่ห้อ/ประเทศผู้ผลิต แก้ไขอุปกรณ์จาก Trannergy เป็น sungrow จำนวนเงินลด 130,000 บาท วงเงินจาก 5,120,000 บาทลดลงเป็น 4,990,000 บาท       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020572/2561 ลว. 9 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2561 11:14
จ้างสร้างข่ายสาย ODN/OFC และอื่นๆ ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของ NBN Co. ที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2561
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019563/2560 ลว. 17 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 09:58
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการเคเบิลอากาศลงดิน ถนนโยธี ชส. สวทช.
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน แก้ไขเพิ่ม - ลด เนื้องาน,จำนวนเงินลดลง 1,599,804.29 บาท วงเงินตามสัญญาจาก 6,259,456.13 บาทลดเหลือ4,659,651.84 บาท       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021088/2561 ลว. 26 ก.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 10:23
จัดทำแคมเปญสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เปลี่ยนชื่อรายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019147/2560 ลว. 26 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 15:36
รื่้อย้ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และสร้างท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจำนวน 4 เส้นทางออกไปอีก 135 วัน และ จำนวน1เส้นทางขยายออกไปอีก 253วัน       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020087/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 15:33
ติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชส.นครสวรรค์-ชส.พิจิตร-ชส.พิษณุโลก
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากเดิมอีก 112 วัน ครบกำหนดใหม่เป็นภายใน 12 ต.ค. 2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021085/2561 ลว. 20 ก.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2561 14:54
จ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาภาพลักษณ์/บริการ
เปลี่ยนรายการและเวลาออกอากาศ เปลื่ยนชื่อรายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020639/2561 ลว. 11 พฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2561 16:30
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมเคเบิลนอกเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020437/2561 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:30
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนราชปรารภ (ตั้งแต่แยกถนน ศรีอยุธยา ถึงแยกประตูน้ำ) ชส.เพลินจิต
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019034/2560 ลว. 31 มีนาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:28
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างในภาพรวม บน.4.1 จำนวน 31 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดพนักงานลง 2 คน       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020