ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่   1  2 [3]
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018039/2559 ลว. 30 มีนาคม 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 17:18
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Node B TOT 3G ยี่ห้อ Huawei ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 Node
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019581/2560 ลว. 29 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 13:09
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MDU ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 3 แห่ง ทดแทนอุปกรณ์เดิม
แก้ไขวงเงิน เปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และแก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB01/3160020734/2561 ลว. 7 มิ.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ต.ค.2561 10:08
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ จำนวน 20 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนพนักงานในสัญญาฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 100/3160009209/2551 ลว. 15 มกราคม 2552  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 25 ต.ค.2561 14:34
จ้างปรับระบบ TOT CA ให้รองรับ National Root CA
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019514/2560 ลว. 6 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดงเพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020172/2561 ลว. 14 ก.พ. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ต.ค.2561 09:23
ติดตั้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ห้อง Server สนญ.แจ้งวัฒนะ
บมจ.ทีโอที พิจารณาให้แก้ไขขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปถึงวันที่ 19 ก.ค. 2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020479/2561 ลว. 12 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 09:31
ขนย้ายครุภัณฑ์ (ระยะที่ 2) รองรับสำนักงานบริหารโครงการจัดตั้งบริษัท NBN Co.
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงยินยอมยกเลิกสัญญาจ้างเหมาเลขที่ A01/3160020479/2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019162/2560 ลว. 17 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561 14:33
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้บริการ Broad Band จำนวน 3 เส้นทาง
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 113 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020448/2561 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561 08:55
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิลในเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS3 และ CD-ROAD ชุมสายโทรศัพท์ปทุมธานี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019580/2560 ลว. 4 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561 08:40
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสาย ระบบสื่อสัญญาณและระบบการกำลัง เพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย (ยี่ห้อ NEC) ฯ
แก้ไขวงเงิน แก้ไขรายการบัญชีราคาตามสัญญา, ปรับลดจำนวนชุมสาย, แก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019115/2560 ลว. 4 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ส.ค.2561 16:04
จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิล บริเวณ ซอยสุขุมวิท 65 (จาก MH#001-MH#002) และยกคอบ่อพัก (MH) จำนวน 13 บ่อ ในถนนสุขุมวิท จากซอย 53 – ซอย 71 ชุมสายโทรศัพท์ชัยพฤกษ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 174 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 23 มกราคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019511/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ค.2561 15:22
งานจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดง เพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2 จำนวน 90,409 เลขหมาย
แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 52 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม, ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง,       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018892/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 14 ก.ค.2561 12:21
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของส่วนปฏิบัติการระบบ ตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.1 จำนวน 16 คน
แก้ไขวงเงิน แก้ไขคุณวุฒิให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019