ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่   1 [2] 3  4 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160027008/2562 ลว. 25 ธันวาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 มี.ค.2563 16:02
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสื่อสารข้อมูลและงานตอนใน จำนวน 90 อัตรา
ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021878/2562 ลว. 22 กรกฎาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 10:58
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการไฟฟ้าลงดินถนนสาธุประดิษฐ์ 19 เส้นทาง ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 ชุมสายโทรศัพท์ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021277/2561 ลว. 28 ธันวาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 มี.ค.2563 13:57
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูงและโทรศัพท์ภายใน จำนวน 6 แห่ง
แก้ไขรุ่น/ยี่ห้อ/ประเทศผู้ผลิต แก้ไขชนิดวัสดุ แก้ไขสถานที่ตามสัญญา ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากสัญญาเดิมอีก 202 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160022091/2562 ลว. 29 ตุลาคม 2562  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 28 ก.พ.2563 08:51
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 275 คน
ปรับลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสัญญาฯ และ ลดวงเงิน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160022157/2562 ลว. 22 พ.ย. 62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 28 ก.พ.2563 08:46
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ภาคเอกชน จำนวน 30 คน
ปรับลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสัญญาฯ และ ลดวงเงิน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/002/2562 ลว. 18 ธ.ค. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ก.พ.2563 16:21
ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมทั้ง Hardware และ Software อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2561) จำนวน 16 รายการ
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิมที่ได้ยกเลิกสายการผลิต       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160021885/2562 ลว. 25/07/2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ก.พ.2563 10:46
จ้างเหมารื้อถอนอาคารชุมสายโทรศัพท์นครศรีธรรมราช ตำบลในเเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขยายระยะเวลาการส่งมอบงานออกไปจากเดิมอีก 67 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160027165/2563 ลว. 29 มกราคม 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 14 ก.พ.2563 12:16
จ้างจัดทำทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี พร้อมกล่องบรรจุ (กำมะหยี่) ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160022218/2562 ลว. 9 ธ.ค.2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 13 ก.พ.2563 14:20
จ้างปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 3 อัตรา
ลดจำนวนคนและจำนวนเงิน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020603/2561 ลว. 21 พฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 4 ก.พ.2563 11:13
จ้างหมาทำความสะอาด ศูนย์บริการสอบถามกรุงเทพ จำนวน 2 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160019490/2560 ลว. 23 สิงหาคม 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:38
จ้างเหมาดันท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรีและส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน แก้ไขระยะเวลาการจ้าง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022036/2562 ลว. 30 กันยายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:42
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายหลบแนวการก่อสร้างสะพานกลับรถเส้นทางถนนรุ่งประชาบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ชส.บางกรวย จ.นนทบุรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021785/2562 ลว. 12 มิถุนายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 10:15
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx ประจำปี 2562 พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 3 ชุมสาย
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021858/2562 ลว. 18 กรกฎาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ม.ค.2563 09:41
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนพระสุเมรุและถนนตะนาว ชุมสาย โทรศัพท์กรุงเกษม
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160022091/2562 ลว. 29 ตุลาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 10:05
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 275 คน
เปลี่ยนหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกัน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019639/2560 ลว. 21 พฤศจิกายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 14:07
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการเคเบิลอากาศลงดิน ถนนศรีอยุธยา (จากถนนพระรามที่ 6 – ถนนพญาไท) ชุมสายโทรศัพท์ สวทช.
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021653/2562 ลว. 1 เมษายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 14:45
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์พร้อมตัดถ่ายเคเบิลสร้างข่ายสาย OFC และงานท่อร้อยสายที่กีดขวางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344 (ศรีนครินทร์)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน แก้ไขปรับลดมูลค่าซากเคเบิลที่ได้จากการรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160021018/2561 ลว. 31 ส.ค. 61  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 14:26
งานตอนในและสื่อสารข้อมูล จำนวน 90 อัตรา
ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160021015/2561 ลว. 31 ส.ค. 61  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 14:25
งานซ่อมสร้างเคเบิล จำนวน 74 อัตรา
ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021755/2562 ลว. 24 พฤษภาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 13:55
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 18 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3 รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021789/2562 ลว. 7 มิถุนายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:28
งานจ้างเหมาสร้างขยายข่ายสาย ODN เพื่อเปลี่ยนบริการ ADSL พื้นที่นครหลวงเป็น FTTx ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.1 ปี 2562
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160021513/2562 ลว. 6 ก.พ.2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:10
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล จำนวน 24 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021738/2562 ลว. 15 พฤษภาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:36
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx ในพื้นที่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.2
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3260004742/2562 ลว. 17 พฤษภาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 13 ส.ค. 2562
ซื้อกระดาษใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ชนิดม้วน จำนวน 2 รายการ ยี่ห้อ TPI ประเทศไทย
แก้ไขงวดการส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160021023/2561 ลว. 29 สิงหาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 28 ต.ค.2562 11:24
ซ่อมโทรศัทพ์สาธารณะ จำนวน 25 อัตรา
แก้ไขวงเงิน ปรับลดอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021287/2561 ลว. 24 ธันวาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ต.ค.2562 14:47
จ้างเหมางานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่นครหลวง ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 48 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160020560/2561 ลว. 9 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 24 ต.ค.2562 14:51
จ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 17 แห่งในพื้นที่ บภ.5.2 (ภก.3.2)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021319/2561 ลว. 24 ธันวาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ต.ค.2562 12:55
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ จำนวน 5 ชุมสาย ในพื้นที่ บน.3.2
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 59 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021214/2561 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ต.ค.2562 10:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมงานรื้อถอนเคเบิลทองแดง จำนวน 29 ชุมสาย รองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4 (น.4)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไป โดยนับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม 3 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021919/2562 ลว. 19082562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 13:31
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานประจำปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย ให้กับพนักงานและผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 270 คน
แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020054/2560 ลว. 30 พฤศจิกายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 10:52
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นครหลวงที่ 1 จำนวน 75 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดผู้ปฏิบัติงานลงเหลือ 74 คน       
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020