ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่  [1] 2 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021919/2562 ลว. 19082562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 13:31
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานประจำปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย ให้กับพนักงานและผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 270 คน
แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020054/2560 ลว. 30 พฤศจิกายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 10:52
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นครหลวงที่ 1 จำนวน 75 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดผู้ปฏิบัติงานลงเหลือ 74 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021270/2561 ลว. 07/12/2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 13:19
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 7 อัตรา
แก้ไขจำนวนอัตราจ้างลดลง 1 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019093/2560 ลว. 12 ก.ย.62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 13:39
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3260004700/2561 ลว. 17/09/62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:34
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ NERA จำนวน 5 รายการ ประเทศผู้ผลิต Ukraine
ขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไปจากสัญญาเดิมอีก 87 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021518/2562 ลว. 6 ก.พ. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:35
จ้างบริการพยาบาลและปฏิบัติการในห้องพยาบาล
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021800/2562 ลว. 11 มิ.ย. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
จ้างบริการในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีของกรรมการบริษัทประจำปี 2562
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020482/2561 ลว. 30 มีนาคม 2561  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:24
จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทสำหรับ 2560 และสำหรับปี 2561
แก้ไขกำหนดส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018292/2559 ลว. 10 ก.ย.2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 01:10
งานจ้างก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ -ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ชุมสายโทรศัพท์คลองจั่นพร้อมงานก่อสร้างถนนของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018039/2559 ลว. 30 มีนาคม 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 17:18
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Node B TOT 3G ยี่ห้อ Huawei ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 Node
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019581/2560 ลว. 29 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 13:09
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MDU ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 3 แห่ง ทดแทนอุปกรณ์เดิม
แก้ไขวงเงิน เปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และแก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB01/3160020734/2561 ลว. 7 มิ.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ต.ค.2561 10:08
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ จำนวน 20 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนพนักงานในสัญญาฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 100/3160009209/2551 ลว. 15 มกราคม 2552  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 25 ต.ค.2561 14:34
จ้างปรับระบบ TOT CA ให้รองรับ National Root CA
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019514/2560 ลว. 6 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดงเพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020172/2561 ลว. 14 ก.พ. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ต.ค.2561 09:23
ติดตั้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ห้อง Server สนญ.แจ้งวัฒนะ
บมจ.ทีโอที พิจารณาให้แก้ไขขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปถึงวันที่ 19 ก.ค. 2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020479/2561 ลว. 12 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 09:31
ขนย้ายครุภัณฑ์ (ระยะที่ 2) รองรับสำนักงานบริหารโครงการจัดตั้งบริษัท NBN Co.
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงยินยอมยกเลิกสัญญาจ้างเหมาเลขที่ A01/3160020479/2561       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019162/2560 ลว. 17 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561 14:33
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้บริการ Broad Band จำนวน 3 เส้นทาง
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 113 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020448/2561 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561 08:55
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิลในเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS3 และ CD-ROAD ชุมสายโทรศัพท์ปทุมธานี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019580/2560 ลว. 4 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ก.ย.2561 08:40
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสาย ระบบสื่อสัญญาณและระบบการกำลัง เพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย (ยี่ห้อ NEC) ฯ
แก้ไขวงเงิน แก้ไขรายการบัญชีราคาตามสัญญา, ปรับลดจำนวนชุมสาย, แก้ไขวงเงินรวมสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019115/2560 ลว. 4 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ส.ค.2561 16:04
จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิล บริเวณ ซอยสุขุมวิท 65 (จาก MH#001-MH#002) และยกคอบ่อพัก (MH) จำนวน 13 บ่อ ในถนนสุขุมวิท จากซอย 53 – ซอย 71 ชุมสายโทรศัพท์ชัยพฤกษ์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 174 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 23 มกราคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019511/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ก.ค.2561 15:22
งานจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สายในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดง เพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2 จำนวน 90,409 เลขหมาย
แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 52 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม, ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ ตามการใช้งานจริง,       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018892/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 14 ก.ค.2561 12:21
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของส่วนปฏิบัติการระบบ ตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.1 จำนวน 16 คน
แก้ไขวงเงิน แก้ไขคุณวุฒิให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160020149/2560 ลว. 6 ก.ค. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 ก.ค.2561 15:03
ก่อสร้างเสาโทรคมนาคม เขา 70 เขา 1010
ขยายระยะเวลาจากเดิมออกไปเป็นจำนวน 58 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019189/2560 ลว. 31 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 ก.ค.2561 16:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการขยายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการ FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 96 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020482/2561 ลว. 30 มีนาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2561 09:04
งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทสำหรับปี 2560 และสำหรับปี 2561
แก้ไขกำหนดส่งมอบตามเงื่อนไข       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺ ฺB02/3160019036/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 พ.ค.2561 10:06
ปรับเพิ่มลดเนื้องาน จากวงเงินสัญญา 9,175,443.65 บาท เป็น 9,171,051.49 บาท ลดลง 4,392.16 บาท
แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019536/2560 ลว. 13 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 พ.ค.2561 15:41
จ้างเหมาติดตั้ง MSAN พร้อมงานตัดถ่าย และรื้อถอนเคเบิลที่กีดขวางโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ บริเวณบึงหนองบอน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 38 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160019611/2560 ลว. 25 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 9 พ.ค.2561 10:09
งานจ้างเหมาบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข (1133) จำนวน 304 คน
แก้ไขวงเงิน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB02/3160018948/2560 ลว. 23 ก.พ. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 พ.ค.2561 15:03
จ้างออกแบบ,จัดทำ,นำเสนอ Solution และดูแลลูกค้าหลังการขาย จำนวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ Bฺ02/3160018880/2560 ลว. 31 ม.ค. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 2 พ.ค.2561 14:50
จ้างบริการทำความสะอาดปฏิบัติงานในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 8 แห่ง 20 คน
แก้ไขวงเงิน แก้ไขสถานที่ตามสัญญา        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019144/2560 ลว. 18 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 27 เม.ย.2561 09:09
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC รองรับการให้ บริการ FTTx ชุมสายโทรศัพท์แจ้งวัฒนะ, ชุมสายโทรศัพท์ปทุมธานี, ชุมสายโทรศัพท์ดอนเมือง , ชุมสายโทรศัพท์ปากเกร็ด
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019