ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022137/2562 ลว. 11 พฤศจิกายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 43 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3 รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ จพค./1804 ลว. 24 ก.ค. 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 31 ก.ค.2563 14:11
จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภท สำหรับปี 2562 และ สำหรับปี 2563
แก้ไขกำหนดส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ จพค./1787 ลว. 23 ก.ค. 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 31 ก.ค.2563 10:54
ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมทั้ง Hardware และ Software อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์
แก้ไขสถานที่ตามสัญญา        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160027002/2562 ลว. 18 ธันวาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 ก.ค.2563 14:43
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสาย พร้อมยกคอบ่อพักสายย่อย (PB#) ภายในบริเวณเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160027007/2562 ลว. 25 ธันวาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ก.ค.2563 16:03
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานซ่อม/สร้างเคเบิล OFC จำนวน 78 อัตรา
แก้ไขวงเงิน ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022013/2562 ลว. 30 กันยายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 ก.ค.2563 12:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับการ Replace SPC ชุมสายคลองจั่น
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 51 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160027275/2563 ลว. 16 มี.ค. 63  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 15 ก.ค.2563 13:33
งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 3 ถ.สุขุมวิท ชส.อ่างศิลา ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160021366/2561 ลว. 9 มกราคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 15:19
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน จำนวน 4 เส้นทาง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง, ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง และส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน แก้ไขระยะเวลาการจ้าง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022129/2562 ลว. 1 พฤศจิกายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:00
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 9 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับการเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160027209/2563 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 มิ.ย.2563 16:33
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ลำดับที่ 2 เส้นทางถนนสาย 332 ช่วงสี่แยกเจ ชุมสายสัตหีบ 1 ของส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160020496/2561 ลว. 12 มิถุนายน 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2563 15:45
เช่าใช้ช่องสัญญาณทรานส์พอนเดอร์ (Transponder) ของดาวเทียมไทยคม 5
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดาวเทียมไทยคม 5 มาเป็นจานดาวเทียม Measat 3A       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020645/2561 ลว. 11 พ.ค. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 4 มิ.ย.2563 11:19
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์
ปรับลดวงเงินต่องวดและวงเงินรวมตามสัญญา ขยายระยะเวลาสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160027008/2562 ลว. 25 ธันวาคม 2562  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 08:00
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสื่อสารข้อมูลและงานตอนใน จำนวน 89 อัตรา
ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160022212/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 07:57
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานซ่อมโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 อัตรา
ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020611/2561 ลว. 4 พฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 15:26
จ้างเหมาติดตั้ง Civil-OFC–Copper และตัดถ่ายเลขหมาย ADSL พร้อมงานรื้อถอนเคเบิลทองแดง ฝ่ายขายและและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.1 และ 1.2 สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปแต่ละชุมสาย โดยนับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/001/2562 ลว. 14 มีนาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 13:12
ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบรับชำระเงิน (POS)
แก้ไขสถานที่ตามสัญญา        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3260004849/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 พ.ค.2563 13:38
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE จำนวน 2 รายการ ยี่ห้อ XDT ประเทศผู้ผลิตCHINA
แก้ไขระยะเวลา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022173/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:51
จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพชนิด Vent Type ขนาด 2000 Ah 2V/cell จำนวน 2 กอง กองละ 26 หม้อ ที่ชุมสายหนองแขม
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 35 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB01/3160022182/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 14:52
จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 233 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021992/2562 ลว. 13 กันยายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 09:40
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx ประจำปี 2562 พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 22 ชุมสาย
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160027107/2562 ลว. 17 มกราคม 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 08:54
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 2 กอง พร้อมงานรื้อถอน ชุมสายนนทบุรีและชุมสายบางบัวทอง ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
แก้ไขรุ่น/ยี่ห้อ/ประเทศผู้ผลิต        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160021314/2563 ลว. 17 ธ.ค. 61  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 11:12
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน จำนวน 6 เส้นทาง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา, ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง และส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021786/2562 ลว. 7 มิถุนายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 15:20
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 19 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน เพิ่มรายการนอกเหนือสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022145/2562 ลว. 7 พฤศจิกายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 15:16
จ้างเหมาติดตั้ง MSAN และสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมายชุมสาย RCU ASD#03
แก้ไขวงเงิน แก้ไขมูลค่างาน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022133/2562 ลว. 31 ตุลาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 12:43
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ภายในศูนย์การค้าไอทีสแควร์ เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160022020/2562 ลว. 1 ตุลาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 24 มี.ค.2563 15:34
จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที (TOT Contact Center 1100) จำนวน 286 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022059/2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 15:41
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมงาน รื้อถอนเคเบิลเพื่อทดแทนท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเดิมที่ชำรุด จากการก่อสร้างบ่อพักน้ำบริเวณถนนลำลูกกา ซอย 1ฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 733/3160027008/2562 ลว. 25 ธันวาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 16 มี.ค.2563 16:02
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสื่อสารข้อมูลและงานตอนใน จำนวน 90 อัตรา
ปรับลดอัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021878/2562 ลว. 22 กรกฎาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 10:58
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการไฟฟ้าลงดินถนนสาธุประดิษฐ์ 19 เส้นทาง ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 ชุมสายโทรศัพท์ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021277/2561 ลว. 28 ธันวาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 มี.ค.2563 13:57
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูงและโทรศัพท์ภายใน จำนวน 6 แห่ง
แก้ไขรุ่น/ยี่ห้อ/ประเทศผู้ผลิต แก้ไขชนิดวัสดุ แก้ไขสถานที่ตามสัญญา ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากสัญญาเดิมอีก 202 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160022091/2562 ลว. 29 ตุลาคม 2562  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 28 ก.พ.2563 08:51
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 275 คน
ปรับลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสัญญาฯ และ ลดวงเงิน       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020