ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/34/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตรวจแก้หาเหตุเสียเคเบิล OFC 24F เส้นทาง ชส.สวนจิตรลดา ถึงบริเวณอาคารศูนย์แพทย์ 2 ภายในวังสวนจิตรลดา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/33/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC 24F บริเวณ ชส.สวนจิตรลดา-อาคาร ทม.รอ.แลนด์ ภายในพระตำหนักสวนจิตรลดา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/32/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง RCU#04 TA 01:1-600 บริเวณภายในซอยสันทัต ถ.เศรษฐศิริ ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/31/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิลต้นทาง RCU#08+07+02 TA CAB#012 เส้น 01:1-400 บริเวณ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ถ.พระราม 6 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/30/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิลต้นทาง RCU#08+07+02 CAB#016 เส้น 01:1-300 บริเวณร.ร.สามเสนวิทยาลัย ถ.พระราม 6 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/29/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิลอากาศลงในท่อร้อยสายใต้ดิน RCU#04 TA 301:500 บริเวณริมรั้วสวนสัตว์ดุสิต ถ.พระราม 5 ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/045 ลว.23 ม.ค.63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:25
งานซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.อาร์.ดี เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/28/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิลต้นทาง RCU#08+07+02 TA 03:301-500 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ของ บจก.ทิปโก้ ถ.พระราม 6 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/27/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง TOT CAB#029 เส้น 01:1-200 บริเวณภายใน ซ.ศรีอยุธยา15 ถ.ศรีอยุธยา ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/26/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลกายใน เส้น 06:1-100 ที่ PB#อาคารอัมพรอัลฟ่า พระที่นั่งอัมพรสถาน ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/7/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์ จำนวน 27 คัน เพื่อปฏิบัติงานให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.3/001/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:03
งานจัดซื้อ Fixed Wireless SIM 3G 4G Mobile     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟิเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/6/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:00
ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างทำความสะอาดอาคาร และสถานที่อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/11/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 09:52
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 36,230 เลขหมาย เดือน กุมภาพันธ์ 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/15/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 09:31
จ้างเหมาตัดหญ้า ชุมสายนาข่า กุดจับ รวม 2แห่ง 2800 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมบัติ กุศลยัง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/16/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 09:30
ค่าซื้อหลอดไฟ 2900 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อุดรศิริธรรมไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./004/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 06:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำน้กงาน จำนวน 9 รายการ ของ ส่วนบริหารหนี้ลูกค้าภาคเอกชน (ชนค.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์ ศูนย์เครื่องเขียน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/13/63       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 17:24
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาพังงา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/0050/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 16:22
ซื้อ GPON OLT Line Card 8 port=4 card     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/012/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 16:02
งานจ้างบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์พร้อมรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0156/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 16:01
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.1.2 จำนวน 22,356 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม ซี ที เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/136       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/138       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/140       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น เจ คอร์เปอเรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/011/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:52
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างประเภทอื่นที่ไม่ใช้ช่างบรอดแบรนด์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/141       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบภายในให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอลเมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/8       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:49
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) สถานีบริการสาขาศรีราชา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/483/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:47
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานติดตั้ง FTTx พื้นที่ ศูนย์บริการพัทลุง ศูนย์บริการควนขนุน ศูนย์บริการตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/143       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึกECR     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสส./ฉ.0027/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:45
งานจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/39       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:40
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคล ดำเนินการสร้างโครงข่าย เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต เส้นทาง ชส.ห้วยยอดT เส้นทาง ชส.ห้วยยอด R     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019