ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.382/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:07
จัดซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัสฒนาพรรณวดี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ใจสดชื่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/3/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:06
จัดซื้อ Card GPOH 16 Port/Card for ZTE FTTx ตต.ชส.บ้านค่าย cab LG (2card) ชส.ทับมา cab 1(1card)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.381/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:06
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.380/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:05
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/2/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:04
จัดซื้อ Card GPOH 16 Port/Card for ZTE FTTx ตต.ชส.บ้านค่าย,ชส.ชากกอไผ่3. ชส.กะเฉด cab พลงไสว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.378/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:04
งานจัดซื้อเทปตีเสิช้นสีเหลือง-ดำา ขนาด 50mm.x50m.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.377/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:03
งานจัดซื้อเสาปูน ขนาด 4x4x2.0 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เรืองเดช โฮมเซนเเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.376/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:02
จัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปราณีนิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.365/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:01
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไมโครวิทยาภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.364/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:59
จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณอาคาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมชาย กลางถิ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.354/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:58
งานจ้างจัดทำป้ายอะคลิลิค โครงการเน็ตประชารัฐ พร้อมโครงเหล็ก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านวังสะพุงอิงค์เจ็ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.392/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:53
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเชียงคาน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 24 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 400 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสเอ็น ออล เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.391/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:52
จ้างเหมาจัดทำป้านประชาสัมพันธ์ จุดบริการ "โครงการ GECC"     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านป้ายพอดี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.379/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:40
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ประสานไทยปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.384/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:38
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไทยทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/25/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:37
จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย(WiFi)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม. เน็ทเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.375/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:36
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศรีฟองด่านซ้ายบริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.374/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:34
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วายทีเอ็น โมเดิร์นเทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.373/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:33
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เชียงอินท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.372/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:32
งานจ้างเหมา ซ่อมเครื่อง Fusion Splicing Machine     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสตรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.371/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:28
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงที่เลิกใช้งาน เส้นทาง กกเกลือ-หน้าโรงเรียนชุมวังสะพุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เทค รุ่งเรือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.370/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:23
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point AC1200 Wireless     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.369/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:22
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน28 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสเอ็น ออล เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.368/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:22
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ZXHN F670-OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/15       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:21
จ้างซ่อม Service Board GPBC ชุมสายเทพราช     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดอะซีสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.367.1/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:14
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวังสะพุง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 97 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.มงคลการสื่อสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.367/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:13
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พูลเงินทอง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.366/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:12
จ้างเหมาจัดทำป้านไวนิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเชียงคานโฆษณา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.363/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:10
จ้างเหมาปรับปรุงทางลาดคนพิการและพื้นเข้าถึงศุนย์บริการลูกค้า สาขาเชียงคาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน อ.เจริญทรัพย์วัสดุ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.362.1/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:09
งานจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม กิจกรรมโครงการ "ประชุมสัมนา Cloud Computing รู้ก่อนใช้ก่อน"     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสมหมาย รามศิริ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.362/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:07
จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก กิจกรรมโครงการ "ประชุมสัมนา Cloud Computing รู้ก่อนใช้ก่อน"     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรีน การ์เม้นท์  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019