ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   7  8  9  10  11 [12] 13  14  15  16 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/200       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:55
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/199       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:55
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/198       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:54
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/69/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:54
จัดซื้อ OLT xpon for FTTx (ZxA10-C320-10G)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/197       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:54
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/196       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:54
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/195       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:53
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/194       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:53
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.1 (สข.)/3247       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:53
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ในสังกัด บภก.2.1(สข.)งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน บว.1629 สข สังกัด บบภก.2.1(สข.)สค เดือนกันยายน 63 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.รุ่งวลีกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/193       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:53
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/192       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:52
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/191       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:52
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.1 (สข.)/3343       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:52
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ในสังกัด บภก.2.1(สข.)งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 1ฒศ5261 กทม สังกัด บบภก.2.1(สข.)รภ. เดือนกันยายน 63โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ยืนยงปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/190       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:52
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.1 (สข.)/3344       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:50
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ในสังกัด บภก.2.1(สข.)งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 1ฒศ384กทมและ กล6386 สงขลา สังกัด บบภก.2.1(สข.)นท เดือนกันยายน 63 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นาทวีปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/189       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:50
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/188       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:50
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.1 (สข.)/3337       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ในสังกัด บภก.2.1(สข.)งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 1ฒศ5798กทม1ฒศ5805กทม 1ฒศ5809กทม1ฒศ5814กทม1ฒศ5817กทม1ฒศ5834กทม82-6854สขเดือนกันยายน 63สังกัดนบภก.2.1(สข.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น.ที.สาระวิโรจน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.1 (สข.)/3338       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:46
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ในสังกัด บภก.2.1(สข.)งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 1ฒศ4355กทม1ฒศ5812กทม 1ฒศ5265กทม1ฒศ5820กทม สังกัด นบภก.2.1(สข.)สงขลา เดือนกันยายน 63โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์(2009) (พื้นที่ สงขลา ระโนด สิงหนคร)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/187       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:45
จัดจ้างติดตั้งเดินท่อร้อยสาย-แขวนสายเมนไฟฟ้าเข้าตู้ชุมสาย ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/186       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:44
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/312       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:44
จ้างทำน้ำแร่ ตรา TOT จำนวน 100 แพ็ค     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/311       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:43
จ้างทำผลิตแพงไม้ จำนวน 990 แผ่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมภพ สุวรรณรัตน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/185       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:36
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/184       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:36
จัดจ้างปรับปรงประตูห้องชุมสาย ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/096/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:35
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL FTTx Winet พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง อ.แม่ทา อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อัญชลิกา เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/183       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:34
จัดจ้างรื้อถอนอุปกรณ์ Wi-net Station ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพ เพชรน้อย นิว 2005 เทาวเวอร์ ราดิโอ เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/182       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:33
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/076/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 09:17
ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN F670L-OFTK จำนวน 240 ตัว ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาเดชอุดมและสาขาพิบูลมังสาหาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1044       ลงประกาศ 12 ก.ย.2563 09:02
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ชุมสาย AXE 10 ทำหน้าที่ Alarm ชุมสาย รหัสสินทรัพย์ 10998418     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านมิสเตอร์อิงค์สุพรรณคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1043       ลงประกาศ 12 ก.ย.2563 09:00
ซื้ออุปกรณ์ MDU F822 8 Port, 16 Port และ 24 Port เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย PSTN เข้าระบบ IP Phone     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   7  8  9  10  11 [12] 13  14  15  16 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020