ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7]
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.7/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561 14:59
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 28 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 19 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 46/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561 12:22
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 452 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 19 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน 199 ม.1 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 45/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561 12:19
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 445 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ 114 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 44/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561 12:17
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 415 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 43/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:29
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 75 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา 709 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 42/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 162 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 41/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:25
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 77 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 40/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 76 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 39/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:17
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 10 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.6/2561       ลงประกาศ 4 ก.ย.2561 08:11
ขายพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว 3 ปี ที่ล้าสมัย และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 26 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/5/2561       ลงประกาศ 31 ส.ค.2561 14:47
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,177 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019