ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 11 ก.พ.2562 08:21
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง (น้ำหนักรวม 69,160 กก.) ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.พ. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 11 ก.พ.2562 08:18
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire (น้ำหนักรวม 27,875 กก.) ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.พ. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/1/2562       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 15:20
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 417 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 5 มี.ค. 2562   ณ.ห้องประชุม โทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./3/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 14:37
ขายเศษซากพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.พ. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.1/2562       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 11:07
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 7 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 ก.พ. 2562   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/1/2562       ลงประกาศ 15 ม.ค.2562 15:19
ประกาศขายทอดตลาด พภก.3 ครั้งที่ 1/2562ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง ความยาว 78,826 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 62,700 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 29 ม.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 120 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.2/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 14:31
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ รวมจำนวน 280 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ม.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.1/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 14:29
ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพ และเลิกใช้งาน ประเภทอุปกรณ์การกำลังประเภทแบตเตอรี่ รวมจำนวน 246 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ม.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3 / 61/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:12
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 139 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 27 ธ.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.2/2561       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 13:33
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 50 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 4 ม.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.1/2561       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 13:23
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด จำนวน 2 ประเภท ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ชุมสาย,สื่อสัญญาณฯลฯ จำนวน 599 รายการ ประเภทที่ 2 อุปกรณ์การกำลัง(แบตเตอรี่) จำนวน 16 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 4 ม.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/6/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 18:15
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 81,984.11 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 62,673 กก.) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 79,994 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 4,600 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 25 ธ.ค. 2561    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อภน.2/1       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 14:22
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 681 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 21 ธ.ค. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถ. สุขฉายา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/21/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 17:20
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 25 ธ.ค. 2561    สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/1/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 17:17
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 24 ธ.ค. 2561    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 60/2561       ลงประกาศ 30 พ.ย.2561 16:43
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 419 รายการ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ธ.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/65 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 59/2561       ลงประกาศ 30 พ.ย.2561 16:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 32 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 12 ธ.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บบภ.1.2 (สห.) / 1 /2561       ลงประกาศ 30 พ.ย.2561 15:51
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดขายทอดตลาด 18 ธ.ค. 2561    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บบภ.1.1 (ปข.) / 1 /2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 13:21
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 102 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขายทอดตลาด 13 ธ.ค. 2561    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 10/6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/16/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 16:16
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 153 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 30 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 457 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บบภ.1.1 (สส.) / 1 /2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 15:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 135 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดขายทอดตลาด 12 ธ.ค. 2561    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.4/5/2561       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 17:33
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 156,505 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 89,619 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2561    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) ชั้น 2 บมจ.ทีโอที เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/15/2561       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 16:11
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 676 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสกลนคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244/1-3 ถ. เจริญเมือง ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 12:10
ขอยกเลิกการขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บบภ.2.2(นม.) ตามประกาศ ครั้งที่ อนภ.2/9/2561 กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561      
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.22/2561       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 09:23
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง, พัสดุซากสาย Drop wire และพัสดุซากเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 ประเภท ความยาวประมาณ 107,158 เมตรน้ำหนักรวม 59,024.17กก. กำหนดขายทอดตลาด 26 พ.ย. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/14/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 16:49
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 405 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 95 หมู่ 7 ถ. อุดร- เลย ต. โพธิ์ชัย อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/13/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 16:46
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,302 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 11 ถ.รอบเมือง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/12/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 16:44
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 21 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดแน กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 457 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/11/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 16:42
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 180 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 457 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/10/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 16:39
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 303 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 ถ. เทศบาล 1 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/9/2561       ลงประกาศ 12 พ.ย.2561 16:36
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 29 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมู่ที่ 10 ถ. มิตรภาพ ต. โคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30280  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019