ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/5/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:57
มีความประสงค์จะขายพัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดงความยาว 30,460เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 21,815 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค. 2562    ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/8/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:13
ขายทอดตลาดพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 5/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 17:19
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 892 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 24 พ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 4/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 17:16
ขายสินทรัพย์ถาวรอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 70 รายการ ของ บบภ.3.2(ตก.) ตามรายละเอียดแนบ1.อุปกรณ์สื่อสัญญาณ 25 รายการ 2.อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 7 รายการ 3.อุปกรณ์การกำลัง 8 รายการ 4.อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 30 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/7/62       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 09:04
ขายทอดตลาดพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง กำหนดขายทอดตลาด 23 พ.ค. 2562    อาคาร 5 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 7 พ.ค.2562 16:35
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน กำหนดขายทอดตลาด 24 พ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/6/2562       ลงประกาศ 7 พ.ค.2562 16:32
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 3/2562       ลงประกาศ 30 เม.ย.2562 17:10
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 266 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก..ตู้สาธารณะเต็มตัว 66ตู้ / ตู้สาธารณะครึ่งตัว 20ตู้ / แท่นยึดเครื่องสาธารณะ 22ตัว / เครื่องสาธารณะ 158 เครื่อง... กำหนดขายทอดตลาด 7 พ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 2/2562       ลงประกาศ 30 เม.ย.2562 17:08
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 19 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 7 พ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/5/2562       ลงประกาศ 19 เม.ย.2562 19:05
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 98,603.11 เมตร (น้ำหนักรวม 76,708 กิโลกรัม) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 79,994.00 เมตร(น้ำหนักรวม 4,600 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 29 เม.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/2/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 14:59
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ ความยาวประมาณ 61,613 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 58,003.17 กิโลกรัม) และสาย Drop wire จำนวน 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 เม.ย. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/5/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 14:53
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire ของคลังพัสดุหัวหิน จำนวน ๔ รายการ กำหนดขายทอดตลาด 29 เม.ย. 2562    อาคาร 6 ชั้น 1 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.2/2562       ลงประกาศ 11 เม.ย.2562 10:40
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง, พัสดุซากสาย Drop wire และพัสดุซากเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 ประเภท ความยาวประมาณ 283,212 เมตรน้ำหนักรวม 65,143 กก. กำหนดขายทอดตลาด 30 เม.ย. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/4/2562       ลงประกาศ 10 เม.ย.2562 15:12
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุซากเคเบิลทองแดง และพัสดุซากสาย Dropwire กำหนดขายทอดตลาด 26 เม.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 1/2562       ลงประกาศ 9 เม.ย.2562 16:59
ขายพัสดุในคลัง ซากสายเคเบิลทองแดง และ ซากสาย Drop wire จำนวน 10 รายการ ของคลังเชียงใหม่...สายเคเบิลทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. / สาย Drop wire น้ำหนักรวมประมาณ 33,210 กก.......... กำหนดขายทอดตลาด 23 เม.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.5/2562       ลงประกาศ 9 เม.ย.2562 13:14
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 131 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 เม.ย. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/4/2562       ลงประกาศ 9 เม.ย.2562 11:48
ขายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 356 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 25 เม.ย. 2562    ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/3/2562       ลงประกาศ 9 เม.ย.2562 11:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 120 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 25 เม.ย. 2562    ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/3/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 13:33
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 44 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชานี กำหนดขายทอดตลาด 29 เม.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.2/2562       ลงประกาศ 28 มี.ค.2562 16:06
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 358 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 24 เม.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/2/2562       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 15:32
ขายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 23 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 4 เม.ย. 2562    ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.3/2562       ลงประกาศ 20 มี.ค.2562 13:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพ และเลิกใช้งาน ประเภทอุปกรณ์การกำลังประเภทแบตเตอรี่ รวมจำนวน 456 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 มี.ค. 2562   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 11:44
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire กำหนดขายทอดตลาด 28 มี.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/4/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:09
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 177,115.50 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 101,275 กิโลกรัม) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 121,538 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 6,989 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.พ. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/3/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:37
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 470,615.30 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 403,512.00 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.พ. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถนนธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./4/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 12:33
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 51 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.พ. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/2/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 11:52
ขายพัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 10 รายการ ความยาวประมาณ 166,238 เมตร และสาย Drop wire จำนวน 9 รายการ ความยาวประมาณ 739,937 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 5 มี.ค. 2562    ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/1/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 16:18
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 372 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชานี กำหนดขายทอดตลาด 4 มี.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 18:45
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 19,668 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 15,092 กิโลกรัม) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 58,274 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 3,351 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.พ. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุภาคใต้(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/2/2562       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 18:35
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 98,603.11 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 76,708 กิโลกรัม) และซากสาย Drop wire ความยาวประมาณ 79,994 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 4,600 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 27 ก.พ. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.1/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 15:02
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง, พัสดุซากสาย Drop wire และพัสดุซากเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 ประเภท ความยาวประมาณ 137,758 เมตรน้ำหนักรวม 60,343 กก. กำหนดขายทอดตลาด 27 มี.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019