ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./130/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:41
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบรองรับการให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภก.2 เข้าคลังพัสดุจำนวน 2 รายการ ไตรมาสที่ 2-3/2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./129/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. น.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1190       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ห้องอาหาร อาคาร 5 จำนวน 28 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./127/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 18:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ส. ซ.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.010/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:14
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อภน.1/212       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 15:04
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./122/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 16:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท DROP WIRE CLAMP ของส่วนงานในส่วนกลาง (ง.)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./119/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 15:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ซ.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./118/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 19:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/02052563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 15:46
(ประกาศยกเลิก) จ้างทำแท่นใส่ระวิง    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./113/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (น.) จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./112/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:09
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา จ้างเหมาติดตั้ง Generator ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./111/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:07
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./110/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:06
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ซ. น. ข.) จำนวน 12 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./109/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:05
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24เส้นทางถนนถาวรธวัชและถนนซอยรามคำแหง 24 ชส.รามคำแหง จ.กรุงเทพมหานคร ของส่วนงานในส่วนกลาง
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.014/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.013/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดบึงกาฬ กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.012/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดอุดรธานี กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.011/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/237/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 09:18
(ประกาศยกเลิก) ซื้อ OTDR IS SERVICE TESTER จำนวน 7 set  ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./105/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 17:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น. จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/001/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 15:27
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงอาคาเสื่อมสภาพ และทาสีอาคารชุมสายโทรศัพท์กาญจนบุรี และงานรื้อถอน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./926       ลงประกาศ 23 เม.ย.2563 11:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63040024965  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./098/2563       ลงประกาศ 17 เม.ย.2563 16:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./839       ลงประกาศ 14 เม.ย.2563 10:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และนครหลวง จำนวน 402 เครื่อง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63040015867  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.005/2563(ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 13 เม.ย.2563 13:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.2(พย.) กำหนดยื่นเอกสาร 29 เม.ย. 2563   อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.006/2563(ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 13 เม.ย.2563 13:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 23 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 15 เม.ย. 2563   อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลข 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./091/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 16:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./090/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 16:18
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./089/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 16:15
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. ฐ. น. ข.) จำนวน 22 แผน   
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020