ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/73/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 18:24
ซื้ออุปกรณ์1.Onu ZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK =126 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX ตามศูนย์บริการลูกค้าสาขาต่าง ๆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ป.0012/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 17:29
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/16/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 17:19
ขายซากสาย Drop wire ความยาว 241,374.00 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 14,000.00 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 29 ต.ค. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้น 1 เลขที่ 2112 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/10211       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 16:42
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTXจำนวน 23 เลขหมาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธวัชชัย พิยะเดช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/112/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 16:37
ซื้ออุปกรณ์ Flex เหล็ก 4 หุน จำนวน 348 เมตร พื้นที่อโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.เอส.เอ็น.เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0127/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 16:07
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ พร้อมรื้อถอน พื้นที่ บน.1.1 จำนวน 5 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทข.2/2414       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 15:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่สำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทข.2/2415       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 15:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สำนักงาน ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (นธ.)/3/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 15:37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ …3… (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./106/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 15:05
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ส่วนงาน คปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:52
การจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสิทธิการใช้โทรศัพท์ในกิจการทีโอที ให้กับผู้จัดการส่วนกฎหมายภูมิภาคที่ 5การจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสิทธิการใช้โทรศัพท์ในกิจการทีโอที ให้กับผู้จัดการส่วนกฎหมายภูมิภาคที่ 5 (ผส.กภพ.5)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:49
การจัดซื้อ Smart TV ขนาด 55 นิ้วจัดซื้อให้กับ ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคใต้     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด (สาขาหาดใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:45
การจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัวจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว โดยจัดซื้อให้กับ ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคใต้     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอส.เจ. เฟอร์นิเจอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:37
การจัดซื้อน้ำดื่มของส่วนงาน ภก.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.เอ็น.เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0165/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:36
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และงานก่อสร้างท่อร้อยสายฯ พร้อมบ่อพัก โครงการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เส้นทางถนนข้าวสาร ชส.กรุงเกษม       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:36
จัดซื้อกระดาษชำระขนาดม้วนใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์มาร์เก็ตติ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:34
การจัดซื้อกระดาษ 70 แกรม ขนาด A4ประจำเดือนเมษายน 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/1199/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:31
ซื้อ IP PHONE IP-400 =200pc     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่        ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:29
การจัดซื้อกระดาษ 70 แกรม ขนาด A4     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/234/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:07
จัดซื้อเจลล้างมือ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สมบูรณ์เวชการ 2018  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/235/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:04
ซ่อมรถจักรยานยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเทืองมอเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/236/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:02
จัดซื้อน้ำมัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สามมิตรทวีทรัพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/237/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:01
จัดซื้อน้ำมัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปั๊มโพธิ์ทองบริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/238/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 14:00
จัดซื้อน้ำมัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปั๊มโพธิ์ทองบริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/3251/1       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาบ้านพักในนาม บมจ.ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุชาติ แซ่พง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/239/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:59
จัดซื้อสติกเกอร์กระดาษขาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านสมบูรณ์วิทยา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/240/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:57
จัดซื้ออุปกรณ์ สีและแปรง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ส.ปราณีก่อสร้าง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0037/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:55
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภน.1.1/4/2563       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่3 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/241/63       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:48
ซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์ Net work ประจำรถกองงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพด./       ลงประกาศ 21 ต.ค.2563 13:42
ประกาศแผนการจัดหา งานเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร(บางเขน) ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020