บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

 

  ปี 2561

  ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

  ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

  ไตรมาส 3  
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน สถานภาพ
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0 -
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 1 ชี้แจงกับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0 -
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0 -
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0 -
ฝ่ายการพัสดุ 0 -

  ปี 2560

          ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0


          ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

          ไตรมาส 3 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

          ไตรมาส 4 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

  ปี 2559

          ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 3 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 4 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

  ปี 2558

          ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 3 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 4 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง