บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/ ลงประกาศ  4 ธ.ค.2562 
 งาน   งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 36 แห้ว    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   9 ธ.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0