บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/ ลงประกาศ  4 ธ.ค.2562 
งาน  งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 36 แห้ว    รายละเอียด      รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843
วันปิดรับข้อคิดเห็น   9 ธ.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0