บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/712/ท.022/2562 ลงประกาศ  10 ต.ค.2562 
งาน  ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน990,000 เมตร เข้าคลังพัสดุ ภน.1สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346
วันปิดรับข้อคิดเห็น   14 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   1