บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/717/ป.0001/2562 ลงประกาศ  2 ต.ค.2562 
งาน  งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3 ,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 62 คน    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   charinth@tot.co.th /โทร. 0-5393-3131
วันปิดรับข้อคิดเห็น   7 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0