บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/พสฐ./ชท.0037/2562 ลงประกาศ  25 ก.ย.2562 
งาน  ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 6 รายการ    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   phakamas@tot.co.th /โทร. 0-2505-2877
วันปิดรับข้อคิดเห็น   30 ก.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0