บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/พสฐ./ชท.0037/2562 ลงประกาศ  25 ก.ย.2562 
 งาน   ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 6 รายการ    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   phakamas@tot.co.th /โทร. 0-2505-2877
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   30 ก.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0