บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
พสน./ ลงประกาศ  17 ก.ย.2562 
งาน  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง พสน.    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   /โทร. 02575-5818
วันปิดรับข้อคิดเห็น   20 ก.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0