บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 พสน./ ลงประกาศ  17 ก.ย.2562 
 งาน   ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง พสน.    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   /โทร. 02575-5818
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   20 ก.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0