บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/พสฐ./ชท.0025/2562 ลงประกาศ  29 พ.ค.2562 
 งาน   จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   phakamas@tot.co.th /โทร. 0-2505-2877
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   4 มิ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0