บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/พสฐ./ชท.0025/2562 ลงประกาศ  29 พ.ค.2562 
งาน  จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   phakamas@tot.co.th /โทร. 0-2505-2877
วันปิดรับข้อคิดเห็น   4 มิ.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0