บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/พสฐ./ชท.0015/2562 ลงประกาศ  4 เม.ย.2562 
 งาน   จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 35 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน    รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   ratchanw@tot.co.th /โทร. 0-2505-2838
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   19 เม.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0