บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 B02/ป.0019/2561 ลงประกาศ  19 ต.ค.2561 
 งาน   จ้างบริการรักษาความสะอาดภายใต้ บน.3.2 จำนวน 20 คน    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   thipah@tot.co.th /โทร. 0-2575-5818
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   25 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0