บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/717/ท.0004/2561 ลงประกาศ  10 ต.ค.2561 
 งาน   จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE ชุมสายดอยสะเก็ด    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   charinth@tot.co.th /โทร. 0-5396-3368
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   12 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0