บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 
          ทะเบียนรายชื่อผู้ซื้อซองจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559
          ทะเบียนรายชื่อผู้ซื้อซองจัดหาโดยวิธีการสอบราคา ปี 2559