ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./021/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2562 21:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./020/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2562 21:36
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./016/2562       ลงประกาศ 17 ม.ค.2562 17:27
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 17 ม.ค.2562 16:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010014087  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./012/2562       ลงประกาศ 16 ม.ค.2562 17:37
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./105       ลงประกาศ 15 ม.ค.2562 16:31
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างที่ปรึกษากฎหมาย รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010010172  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่ จพค./87       ลงประกาศ 14 ม.ค.2562 15:44
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010008012  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0001/2562       ลงประกาศ 9 ม.ค.2562 13:35
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำฝนอาคาร 14 ชั้น (อาคาร 9) และงานริ้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่่ แจ้งวัฒนะ     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.2/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 14:31
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ รวมจำนวน 280 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ม.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2955       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 09:17
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 แผน)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 16:19
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62010003928  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./11       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 10:34
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขออนุมัติหลักการจัดหางานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ IPLC ระดับความเร็ว 10Gbps เส้นทางชายแดนไทย-มาเลเซีย ถึงประเทศสิงคโปร์เพื่ิอให้บริการแก่บริษัท Verizon โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ ส่วนงานดำเนินการจัดหาเอง       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./018       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 09:57
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 194 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120030657  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2561 14:09
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ 52/2561       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 13:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120019043  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ 53/2561       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 13:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างจัดทำระบบเครื่องทวงหนี้อัตโนมัติทดแทน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120021975  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2987       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 10:26
(ประกาศยกเลิก) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แผน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120022440  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.135/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:21
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.134/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:19
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.133/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:17
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 26 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบภก.3.2(รย.)/391       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2561 18:59
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายระยองและชุมสายโมเดิร์น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบภก.3.2(รย.)/390       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2561 18:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มตู้ SDP ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./2904       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 13:46
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อยาลดไขมัน (atorvastatin 80 mg film-coated tablet, 1 tablet) จำนวน 1,300 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120010871  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.132/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.131/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างค่าแรงสร้างข่ายสาย ODN รองรับการตัดถ่ายชุมสาย PSTN และให้บริการ FTTx ชุมสายทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.130/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อทก./(ข)/253       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:23
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวก งานมงคลสมรส ณัฐณิชา - ทกล้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้องสัมมนา นางวลี สุดยอด ห้องจัดเลี้ยง นายศักดิ์สีห์ สิงห์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อทก./(ข)/240       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานและจัดซื้ออาหารว่าง งานสัมมนาพนักงาน บ.ควอลิตี้     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวมนทวรรณ นาคประสิทธิ์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./5/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:21
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 20 (ชั้นดาดฟ้า) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.123/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 18:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Router เพื่อรองรับ Dual node จำนวน 12 node   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.122/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 18:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณ่ิชย์โดยตรง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019