ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (กส.)/02       ลงประกาศ 25 ก.พ.2562 14:46
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงการขยายอินเตอร์เน็ตฯ (Big Rock) เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (กส.)/01       ลงประกาศ 25 ก.พ.2562 14:34
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงการขยายอินเตอร์เน็ตฯ (Big Rock) คำโพนทองราษฎร์นิยม ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./057/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 10 แห่ง ของสำนักงานและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./056/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./055/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 19:05
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./054/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 19:04
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./050/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 17:40
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./049/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 14:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัดของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./048/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 14:34
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 13:22
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่วนอำนวยการหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง อาคาร 1 ชั้น M โซน B  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (สก.)/012/2562       ลงประกาศ 12 ก.พ.2562 14:41
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 จำนวน 20 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./041/2562       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 18:12
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก งานซื้ออุปกรณ์เพื่อให้บริการแก่ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย โครงการ Ksecs Cloud PABX
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./040/2562       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 18:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/46       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 15:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสายโทรศัพท์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 14,338 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/002/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 13:53
(ประกาศยกเลิก) ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 60 ถัง ส่งมอบที่ กนพ.3    

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./292       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 13:38
(ประกาศยกเลิก) จ้างที่ปรึกษาระบบบัญชีการเงิน สำหรับบริษัท NBN Co. รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62020002629  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./039/2562       ลงประกาศ 4 ก.พ.2562 17:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./038/2562       ลงประกาศ 4 ก.พ.2562 17:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการด้านช่าง (Out Source) จำนวน 182 คน ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./034/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานซื้ออุปกรณ์ Switch Cisco และ SFP 10G จำนวน 41 แห่ง ในพื้นที่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./033/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:18
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานซื้อ CISCO NEXUS 3172PQ SWITCH จำนวน 9 ST. (ของ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3))   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./037/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:17
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินจังหวัดนครนายก จำนวน 3 โครงการ
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./028/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:14
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ในพื้นที่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคเหนือ จำนวน 3 แห่ง
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./027/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 18:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) งานบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงจำนวน 20,374 เลขหมาย/พอร์ต และบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber2U จำนวน 15,707 พอร์ต จังหวัดราชบุรี   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./036/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:30
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผน งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารสัญญาที่ตั้งเสาโทรคมนาคม จำนวน 8 คน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./035/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:29
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 15 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./032/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:26
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./026/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 17:04
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เช่าอุปกรณ์ Router โครงการให้ใช้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้บริการแก่สถาบันพลศึกษา   
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 0.บภก.3.1 (ตร.)/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2562 16:17
(ประกาศยกเลิก) ---+-    

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./024/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 11:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการแก่กรมประมง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./023/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 11:11
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./022/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 11:08
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019