ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7]
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/122       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2561 15:34
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน มีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1310       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2561 15:17
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1269       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2561 15:09
(ประกาศยกเลิก) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SCOMS รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61010001604  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1260       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2561 10:46
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามเหมายเลข 1133 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61060008315  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.002/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 18:11
(ประกาศยกเลิก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 31 เครื่อง ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.001/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 18:06
(ประกาศยกเลิก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภุ หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสฐ./๑๐/๒๕๖๑       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 11:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ที่ พสฐ. จำนวน 3 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P๖๑๐๖๐๐๐๓๓๙๙  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1161       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2561 15:13
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาบริการตัดต่อ ลำดับภาพโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 คน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61010045308  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1161       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2561 15:12
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาบริการลูกค้า จำนวน 4 คน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61010045307  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1142       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2561 15:09
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ส่วนงาน กภพ.5 จำนวน 4 อัตรา รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61010010685  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ TOR/712/ป.001/2561       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2561 15:19
(ประกาศยกเลิก) ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 044  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ 26/2561       ลงประกาศ 30 พ.ค.2561 15:36
(ประกาศยกเลิก) จัดจ้างรถตู้ขนาดใหญ่ 12 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื่อเพลิง จำนวน 2 คัน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61030037268  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ อนภ.3/1432       ลงประกาศ 16 พ.ค.2561 16:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61020009146  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสฐ./9/2561       ลงประกาศ 16 พ.ค.2561 15:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P๖๐๑๑๐๑๐๐๓๑๐  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./1104       ลงประกาศ 8 พ.ค.2561 18:32
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./965       ลงประกาศ 7 พ.ค.2561 11:28
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./๘๖๖       ลงประกาศ 20 เม.ย.2561 14:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P๖๑๐๑๐๐๔๕๓๒๗  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./799       ลงประกาศ 11 เม.ย.2561 13:58
(ประกาศยกเลิก) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรับชำระเงิน (POS) รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61010001604  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019