ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/1627       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 10:04
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าและงานรับชำระเงินของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล จนำวน 5 คน  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/1628       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 10:00
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าและงานรับชำระเงินของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 คน  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2171       ลงประกาศ 26 ก.ค.2561 15:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61070024885  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (สค.)/61-11       ลงประกาศ 25 ก.ค.2561 23:33
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อ DROP WIRE OFC 1 F ROUND TYPE (ARMOURED) จำนวน 30,000 M       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.2/31       ลงประกาศ 24 ก.ค.2561 10:23
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจัดซื้อ AC Power Board, Power Backup อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./2/2561       ลงประกาศ 20 ก.ค.2561 10:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ Fusion Splice (Core alignment) ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้กับ บบน.2.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.4.1.3/9/2561       ลงประกาศ 19 ก.ค.2561 11:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง CAB#091 ซ.ติวานนท์ 21     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2017       ลงประกาศ 13 ก.ค.2561 18:29
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 5 แห่ง 5 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61040032060  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.25/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 17:07
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.24/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 17:04
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.21/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 16:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.20/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 16:52
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./1991       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 16:18
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61040032064  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.2(รย.)/ลบบภ.5.2(รย.)/19       ลงประกาศ 11 ก.ค.2561 13:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบกราวด์ ชุมสายปากน้ำ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทบุญฟ้า อีเลคทริค จำกัก สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.004/2560       ลงประกาศ 11 ก.ค.2561 13:03
(ประกาศยกเลิก) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Hardware และ Network ของระบบบัญชีการเงินและการบริหารทรัพยากร (SAP)    
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.1/32       ลงประกาศ 9 ก.ค.2561 15:27
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จัดซื้อ ONU จำนวน 150 เครื่องยี้ห้อ FIBERHOME       
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.003/2561       ลงประกาศ 9 ก.ค.2561 14:22
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสฐ./๑๑/๒๕๖๑       ลงประกาศ 6 ก.ค.2561 14:33
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G จำนวน 184 สถานีฐาน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1383       ลงประกาศ 27 มิ.ย.2561 15:36
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้สำหรับใช้ภายในห้องน้ำ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 4,800 BX.    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61010045325  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./1753       ลงประกาศ 27 มิ.ย.2561 08:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารชุมสายโทรศัพท์และชุมสาย RSU พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 7 แห่ง จำนวน 16 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61020008984  
รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ 712/ส.0012/2560       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2561 16:09
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการดูแลสวนหย่อม จำนวน 7 คน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี , หนองคาย , ขอนแก่น , นครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ 712/ส.0011/2560       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2561 16:08
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งชุดปรับปรุง POWER FACTOR พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 แห่ง ในพืิ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.003/2561       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2561 16:04
(ประกาศยกเลิก) เช่าาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 34 เครื่อง ในพืิ้นที่ 044 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.17/2561       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2561 16:15
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.16/2561       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2561 16:13
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.15/2561       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2561 16:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.14/2561       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2561 16:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.13/2561       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2561 16:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0011/2561       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 11:16
(ประกาศยกเลิก) จ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 2 ประเภท รวมรถ 19 คัน (19 เส้นทาง)    
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทบน.4/8       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2561 13:49
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ระบบ Network Solution เพื่อให้บริการแก่ลุกค้า    
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.5.2(รย.)/17       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2561 09:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019