ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/15092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:14
ซื้อเครื่องมือช่างปี 2562 OTDR in service Tester     ผู้ได้รับการคัดเลือก Bai pho communication Co LTD  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/428       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:10
ค่าจัดซื้อชุด TCHG 8010H     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/427       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:09
ค่า ATA DINSTAR     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/426       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:07
ค่า UPS ETON     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/425       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:06
ค่า AECC POINT     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เคป เอ็นจิเนี่ยริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/424       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:03
ค่า ROUTER BOARD 3011 UIAS อบต.ไผ่ท่าโพธิ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/423       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:03
ค่าตรายาง ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาพิจิตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก นานาภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/422       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:02
ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก พิจิตราภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/421       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:00
ค่าน้ำดื่ม เดือน กันยายน 2562 ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำดื่มเอเวอร์พี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/420       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 09:57
ค่า BARCORD SCANNER     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/419       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 09:52
ค่า ROUTER BOARD 3011 UIAS อบต.โพธิ์ประทับช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1700       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 09:46
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090013611  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1720       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 09:32
งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Core Metro และ Campus    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090017658  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/467/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 08:43
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ หมู่บ้านปรีชา 10 ถนนรามคำแหง (C6210041 0637)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1028       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 08:34
ซื้อแผ่นเพลทขนาด 9x14 นิ้ว ความหนา 6 มม. จำนวน 500 แผ่น เพื่อใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ ONU, Access Point, ปลั๊กไฟ บ้านลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายฐาปัตย์ สังข์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/466 ลว.20 ก.ย.62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 08:09
จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ช่างประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก Digital Instrument Co.,Ltd. , บริษัท กิตติคุณ ทูล มาร์ท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/465 ลว. 20 ก.ย.62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 08:08
จัดซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.อาร์.ดี เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.021/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:50
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ชุมสายแก้งคร้อ 2 จังหวัดชัยภูมิ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นสวนจำกัด เมกะโอห์ม 1600  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.017/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:49
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จังหวัดชัยภูมิเส้นทางชุมสายบ้านเป้า - ชุมสายภูเขียว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นสวนจำกัด เมกะโอห์ม 1600  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.018/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:48
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จังหวัดชัยภูมิเส้นทางชุมสายเทพสถิต - นางยางกลัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นสวนจำกัด เมกะโอห์ม 1600  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.016/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:43
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จังหวัดชัยภูมิเส้นทาง ชุมสายหนองบัวแดง - ชุมสายภักดีชุมพล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นสวนจำกัด เมกะโอห์ม 1600  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.011/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:42
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จังหวัดชัยภูมิเส้นทาง ชุมสายภักดีชุมพล - ชุมสายหนองบัวระเหว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมโทรไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.008/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:39
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC 2 เส้นทาง จังหวัดนครราชสีมาเส้นทาง ชส.ปากช่อง – ชส.กลางดง และ ชส.กลางดง – ชส.บ้านนา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.007/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:38
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC 4 เส้นทาง จังหวัดนครราชสีมาเส้นทาง ชส.โชคชัย – ชส.หนองบุญมาก , ชส.จักราช – ชส.หนองบุญมาก , ชส.สุขไพบูลย์ - ชส.หนองบุญมาก และ ชุมสายปักธงชัย – ชส.โชคชัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/107/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 17:13
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง ส่วนอำนวยการฝ่ายนครหลวงที่ 3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี.เอส.แอร์เอ็นจิเนียริ่ง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/161       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:38
ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อหลอดไฟ LED 16W จำนวน 160 หลอด ใช้งานที่ชุมสายโทรศัพท์หลักสี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ เคหะภัณฑ์ ในวงเงินรวมทั้งส้ิน 25,680.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/160       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:36
ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ใช้งานที่ ชุมสายโทรศัพท์ BAN RCU 05     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ เคหะภัณฑ์ ในวงเงินรวมทั้งส้ิน 5,478.40 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/601/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:31
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/600/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:29
ซื้อ Swith Gigabit 8 Port     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดป เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.1/(สบ.)/2/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 66 รายการ 218 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)599/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:26
ซิ้อ Access Point AC Mesh     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดป เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019