ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/242072019       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:15
จ้างเหมางานติดตั้ง FTTx พร้อมฟิวส์ และวางอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/241072019       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:15
จ้างเหมางานติดตั้ง FTTx พร้อมฟิวส์ และวางอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/240072019       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:14
จ้างเหมางานติดตั้ง FTTx พร้อมฟิวส์ และวางอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/29/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU (F612) เพื่อใช้ในการบริการ FTTx แก่ลูกค้า(จำนวน 60 ตัว)โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/13/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:05
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ พภน.2/13/2562 กำหนดขายทอดตลาด 2 ส.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/68 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผสล./483       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:48
งานจ้างผลิตสื่อสารการตลาดประเภท Backdrop / X - Stand เพื่อใช้ในงานนิทรรศการของ ป.ป.ช.     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทเทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/95/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:47
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน ชุมสายโทรศัพท์เสนานิคม ส่วนปฎิบัติการวิศวกรรมที่ 3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทเบียร์สิงห์จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/124       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:44
ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อ Starting Battery ขนาด 200Ah.12V. จำนวน 2 ลูก ใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 200KVA. ชส.รังสิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 14,445.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/413       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 019700120762       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:31
จัดซื้ออุปกรณ์ONU ZXHN-F670-OFTKยี่ห้อZE จำนวน250ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/121/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:19
ซื้อเครื่องมือช่าง ประจำกองงาน ประจำปี 2562 MICRO OTDR จำนวน 1 St.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/594.01 ลว.9 ก.ค.62       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:14
จัดซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ บบน.3.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/231/62       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 13:52
เช่ารถยนต์กระบะ ของ ศูนย์วิศวกรรมบริการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-758       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 13:50
ซื้อเครื่องมือช่างสำหรับกองงาน FTTx ตามอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-757       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 13:49
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสองพี่น้อง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมาโนช วีระติภากร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-756       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 13:48
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประภาส สามารถรัมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-755       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 13:47
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า TOT SHOP ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เดอะอาย อินเตอร์เนชั่นแนล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/099       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 13:36
ซื้อ ONU ZXHN-F660-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/342/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 12:27
ประกาศงานจ้างเหมาจัดอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.ยุพเรศ อรัญมิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/740       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 12:08
จ้างปรับปรุงสายเข้าแนวเสาพร้อมมัดรวบสายพื้นทีสิชล     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/776       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 12:07
จ้างปรับปรุงสาย OFC 24F ภายในสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/708       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 12:03
จ้างปรับปรุงสาย DE OFC24F(ARSS) บริเวณถนนทางรถไฟเขตเทศบาลสิชล     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/741       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 12:01
จ้างปรับปรุงสายพร้อมมัดรวบสายถนนเทิดพระเกียรติ ฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/745       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 12:00
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TOT ชุมสายพรหมคีรี ,ชุมสายศรีสมบูรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/742       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:59
จ้างแขวนคล่อมสายขาด OFC 24F และ OFC 12F ในพื้นที่ ท่าศาลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/744       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:58
จ้างแขวน OFC 24F และปรับปรุงสายจากเสาล้ม ในพื้นที่ ปากพนัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/267       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:55
ซื้อพัดลมดูด ขนาด 12 นิ้ว อาคารโทรคมพรหมคีรี ,ขนอม , ห้องการกำลังฯ เชียรใหญ่ ,ร่อนพิบูลย์,หัวไทร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ สหมิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/261       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:53
ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ณ โมบายท่าศาลา TT&T     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ เอ็น ที เวริร์คซัพพอร์ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/265       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:51
จ้างกำจัดปลวกอาคารโทรคมนาคม ร่อนพิบูลย์ ,ลานสกา,ทุ่งใหญ่ และชุมสายจันดี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเค กำจัดปลวก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0040/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:40
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณคลองซุง ชส.เพลินจิต บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วาย.เอช.เอส. จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/696/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:32
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ สนง.ทรัพยากรน้ำ-บ้านหนองขาม ชุมสายราชบุรี ระยะ 10000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,446 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019