ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/302/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:27
ซื้อสาย OPTICAL FIBER DROP WIRE 6F (ARMOURED) จำนวน 20,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/301/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:25
ซื้อ สาย S.M.OPT.FIBER A12F ARSS(4000/drum) จำนวน 16,000 เมตร, ซื้่อ สาย S.M.OPT.FIBER A 24F ARSS(4000/drum) จำนวน 12,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/300/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:24
ซื้อสาย ARMOURED FTTX 1F (1000/drum) จำนวน 67,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/299/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:23
จ้างเหมาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำห้องสื่อสัญญาณ ชุมสายลาดบัวหลวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เจษฎา แอร์ แอนด์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/459       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/51/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:11
ซื้ออุปกรณ์ Access point DIR-878 AC1900 จำนวน 80 ST ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสุขุมวิท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอดวานซ์ เบลล์จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/458       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/21092562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:08
จ้างซ่อม Note book งานออกแบบข่ายสายตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ อ่างทอง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/50/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:06
ซื้ออุปกรณ์ Access point DIR-878 AC1900 จำนวน 100 ST ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาเพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอดวานซ์ เบลล์จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0008/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:45
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ น.1 จำนวน 69 คน กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0007/2592       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:43
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(นน.)/190/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:38
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และInternet การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวรวุฒิ ภิยะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(นน.)/189/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 11:42
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ OLT บ.ซาววา บ.หนองบัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(นน.)/188/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 11:41
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดหญ้าชุมสายบ่อเกลือ จ.น่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานพ ขาคำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(นน.)/187/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 11:40
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอร์รี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกรุงเทพกมาช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./066/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 11:26
จัดซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP รหัส ส/ท 11523413 ของส่วนงาน ปบญ.1 จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเน็ท คอมพิวเตอร์ จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/166       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 10:53
ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อน้ำยาทำความเย็น R 22 เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ วบน.2.3 จำนวน 40 ถัง (ถังละ 13.60Kg.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมธยา จำกัด จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 77,040.00 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1034       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 10:05
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 450 เมตร OLT ทัพหลวง-ม.1 หนองหญ้าไซ SR699592     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1033       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 10:04
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 400 เมตร เส้นทาง OFCCC#005-#001 ม.6 ทุ่งคอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1032       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 10:02
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1200 เมตร,รื้อถอน 1200 เมตรชุมสายจระเข้สามพัน-โรงโม่หินกาญจณาศิลาภัณฑ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1031       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 10:01
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 700 เมตร เส้นทาง OFCCC#014-#001 ก่อนถึงโรงพยาบาลสามชุก     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1030       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:59
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2000 เมตร,SDP 2 ตู้ OLT ด่านช้าง-หนองมะค่าโมง หมู่ 6 C.62.UBI000065     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/92/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:58
งานจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ส่วนงาน ตบน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก พีวาย วอเตอร์มาร์ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1029       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:58
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 700 เมตร,SDP 1 OLT สระยายโสม-บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 3 C.62.UBI000072     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1035       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:58
จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ปักเสา สำหรับจำหน่ายลูกค้าในนาม อบต.ทัพหลวง เพื่อติดตั้งระบบเสียงตามสายในการติดตั้งระบบเครือข่ายชุมชน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางชลธิชา คำแผง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/91/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:57
เช่าใช้บริการเครื่อง GPS Tracking พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์ของส่วนงาน บบน.2.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ทเวย์ แทรคกิ้ง โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/90/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:56
เช่าใช้บริการเครื่อง GPS Tracking พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์ของส่วนงาน บบน.2.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ทเวย์ แทรคกิ้ง โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/89/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:53
เช่าใช้บริการเครื่อง GPS Tracking พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์ของส่วนงาน บบน.2.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ทเวย์ แทรคกิ้ง โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:32
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เส้นทางถนนป่าโทน พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:28
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เส้นทางถนนศรีสรรเพชญ์ พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/2       ลงประกาศ 22 ก.ย.2562 11:54
งานซื้อ MINI Optical Time Domain Reflectometer (Single mode) จำนวน 1 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019