ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.44/2561       ลงประกาศ 23 ส.ค.2561 17:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบบภ.5.2 (รย.)อก./7-61       ลงประกาศ 23 ส.ค.2561 10:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จัดซื้อเครื่องดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หสน.วัฒนานุกิจ  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบบภ.5.2 (รย.)กฉ/001/61       ลงประกาศ 20 ส.ค.2561 16:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อเครื่องดื่มรับรองลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1781       ลงประกาศ 20 ส.ค.2561 11:10
(ประกาศยกเลิก) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 แผน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61080020301  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./6/2561       ลงประกาศ 17 ส.ค.2561 14:24
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ OTDR ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้แก่ บบน.4.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./5/2561       ลงประกาศ 17 ส.ค.2561 13:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำต้นแบบ TOT Fusion Splice ให้กับ บบภ.1.2(อย.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/021       ลงประกาศ 14 ส.ค.2561 17:04
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) งวด 2 ติดตั้งที่ บ้านยางห้าหลุม, บ้านตอรัง, บ้านยางห้าหลุม ม.9, บ้านตอรัง ม.9       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผนฐ./3/2561       ลงประกาศ 14 ส.ค.2561 16:17
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้แก่ บบภ.1.2(ลบ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ เทเลคอม ซิสเท็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผนฐ./4/2561       ลงประกาศ 14 ส.ค.2561 16:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ Fusion Splice (Core alignment) ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้แก่ บบภ.1.2(ลบ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1267       ลงประกาศ 14 ส.ค.2561 13:16
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.38/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561 17:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เช่าอุปกรณ์ WIFI พร้อมระบบเกี่ยวเนื่องสำหรับโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.37/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561 17:46
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างขยาย Disk storage เพื่อทดแทนงานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข Storage ของระบบใบแจ้งหนี้   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนฐ./5       ลงประกาศ 7 ส.ค.2561 09:19
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างผลิตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดสายรับแรงดึงของสายกระจาย (Drop Wire Clamp) ที่มีร่องล็อคป้องกันสายรับสายแรงดึงคลายตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./4/2561       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561 14:57
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ Fusion Splice (Core alignment) ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้แก่ บบภ.1.2(ลบ.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./3/2561       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561 14:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้แก่ บบภ.1.2(ลบ.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทนฐ./5       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561 09:24
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างผลิตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดสายรับแรงดึงของสายกระจาย (Drop Wire Clamp) ที่มีร่องล็อคป้องกันสายรับสายแรงดึงคลายตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2273       ลงประกาศ 3 ส.ค.2561 15:05
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายลาดหญ้า อาคาร B จำนวน 1 แห่ง 4 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61020009028  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/064/2561       ลงประกาศ 3 ส.ค.2561 13:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อเครื่องมือตัดต่อสาย (MODULE) จำนวน 2 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.32/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:45
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.31/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 จำนวน 10 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.30/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2202       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 15:11
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61020008984  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนข./1150       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 13:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมโทซีสเต็มส์คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2171       ลงประกาศ 26 ก.ค.2561 15:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61070024885  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (สค.)/61-11       ลงประกาศ 25 ก.ค.2561 23:33
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อ DROP WIRE OFC 1 F ROUND TYPE (ARMOURED) จำนวน 30,000 M       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.2/31       ลงประกาศ 24 ก.ค.2561 10:23
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจัดซื้อ AC Power Board, Power Backup อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./2/2561       ลงประกาศ 20 ก.ค.2561 10:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือ Fusion Splice (Core alignment) ตามต้นแบบนวัตกรรม ให้กับ บบน.2.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.4.1.3/9/2561       ลงประกาศ 19 ก.ค.2561 11:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง CAB#091 ซ.ติวานนท์ 21     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2017       ลงประกาศ 13 ก.ค.2561 18:29
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 5 แห่ง 5 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61040032060  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.25/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 17:07
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.24/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 17:04
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019