ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:22
ซื้อ Protective Set Sleeve 60mm. จำนวน 1,000 ชิ้นๆละ 7.- บาท รวมเป็นเงิน 7,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทค อิท ออล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/216/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:22
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/215/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:21
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/470       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:21
ซื้อ DROP WIRE CLAMP จำนวน 5000 อันๆละ 3.80 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/214/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:21
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/213/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:20
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/212/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:19
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/211/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:17
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/210/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:16
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/209/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:15
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/208/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:15
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0140       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ ณ ห้องประชุม 2(22พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/207/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:04
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ชส.หนองจอก#16 CAB#002 ถ.สุวินทวงศ์ (ขาออก)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/206/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:03
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./115/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:58
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 23 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./114/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:57
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./113/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:52
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ Application & Software ประเภทที่ 1 (แผนเดิม)ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./112/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:50
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./111/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:49
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผน ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ Application & Software ประเภทที่ 2 ของส่วนงานในส่วนกลาง
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อปฒ./       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:44
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการธนาคารออมสิน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/166/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:43
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/165/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:42
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/164/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:41
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/163/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:40
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดิน.แดน.เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/162/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:39
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนบ้านยางขาคีม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/161/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:37
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนวัดประดู่ทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/160/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:35
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการขยายโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ BIG ROCK) โรงเรียนบ้านปากพล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/48 ลว. 16 พ.ค. 62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:27
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.2/(ช)023/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:27
งานซื้ออุปกรณ์ Wireless Access และ Router เพื่อให้บริการลูกค้า “บริษัท พีแอนด์พี อพาร์ทเม้นท์ ราามคำแหง 164”     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เคป เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/47 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:26
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/46 ลว. 16 พ.ค. 62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:24
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,797 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019