ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธี e-bidding

หน้าที่  [1] 2  3 
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0008/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:45
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ น.1 จำนวน 69 คน กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0007/2592       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 12:43
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 กำหนดเสนอราคา 10 ต.ค. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 16:20
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อ Software สำนักงาน     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0009/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 15:29
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร น.2 จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 30 ก.ย. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:02
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย(อนส.)จำนวน 5 คนหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย/บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดเสนอราคา 23 ก.ย. 2562    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 15:46
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 6 อัตรา กำหนดเสนอราคา 6 พ.ย. 2561     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0019/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 15:16
จ้างบริการรักษาความสะอาดภายใต้ บน.3.2 จำนวน 20 คน กำหนดเสนอราคา 13 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0032/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:48
จ้างบริการช่วยงานในโรงพิมพ์ จำนวน 9 คน กำหนดเสนอราคา 12 พ.ย. 2561   ทางระบบจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0026/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:04
งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51 คน กำหนดเสนอราคา 16 พ.ย. 2561    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0022/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 13:47
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 แห่ง ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1 จำนวน 6 คน กำหนดเสนอราคา 30 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0021/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 13:44
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 7 แห่ง ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1 จำนวน 10 คน กำหนดเสนอราคา 30 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561 09:28
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 31 ต.ค. 2561   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0020/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561 14:15
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนงาน ซทน.4 จำนวน 3 คน กำหนดเสนอราคา 26 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0018/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561 14:13
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยส่วนงานภายใต้ บน.3.2 จำนวน 3 แห่ง 7 คน กำหนดเสนอราคา 26 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0034/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561 11:35
จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน กำหนดเสนอราคา 18 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0017/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 16:53
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 5 แห่ง 10 คน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0016/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 16:25
จ้างบริการรักษาความสะอาดปฏิบัติในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 10 แห่ง 19 คน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสส.2/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 16:11
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (อนส.) จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2561      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0030/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 11:14
จ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2561   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0028/2561       ลงประกาศ 27 ก.ย.2561 16:30
งานซื้อซองตราบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 รายการ กำหนดเสนอราคา 8 ต.ค. 2561    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0031/2561       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561 08:50
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หลักสี่) จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 4 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0027/2561       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561 16:07
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0027/2561       ลงประกาศ 18 ก.ย.2561 09:01
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 26 ก.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0024/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561 12:03
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0029/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561 10:49
ซื้อ Software สำนักงาน กำหนดเสนอราคา 4 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0025/2561       ลงประกาศ 29 ส.ค.2561 15:44
จ้างบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ของส่วนคลังพัสดุ จำนวน 6 คน กำหนดเสนอราคา 10 ก.ย. 2561   ่่่ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0020/2561       ลงประกาศ 28 ส.ค.2561 15:37
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หลักสี่) จำนวน 2 คน   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0015/2561       ลงประกาศ 17 ส.ค.2561 09:24
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่อาคารส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.2.1 จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 27 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.019/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561 13:45
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับระบบบัญชีการเงิน และการบริหารทรัพยากร (SAP) กำหนดเสนอราคา 31 ส.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/จ.011/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561 13:30
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกงานซื้อยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ KaVo ESTETICA E30 1 ST  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0013/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561 09:36
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารชุมสาย 6 แห่ง พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 8 คน กำหนดเสนอราคา 21 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019