ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่   1  2  3  4 [5]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:13
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 7 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029338  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:09
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 5 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029350  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:07
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตรวจแก้และ บำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก จำนวน 25 คน ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 (ภ.4) ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050028836  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ ชภ.4/214       ลงประกาศ 24 พ.ค.2561 09:34
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าและงานรับชำระเงินของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส,สตูล,พัทลุง,สงขลา,ตรัง,นครศรีธรรมราช,กระบี่,ภูเก็ต,พังงา,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,เกาะสมุย   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1100       ลงประกาศ 22 พ.ค.2561 11:13
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 17 พ.ค.2561 16:52
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา ,จังหวัดตรัง,จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050016299  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:22
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนทั้งหมดของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.2 และส่วนระบบบำรุงรักษากลางภูมิภาคที่ 4    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010265  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:21
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010193  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:20
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010182  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:19
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010253  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:17
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพังงา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010186  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:16
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010260  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 13:12
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050010177  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 10:58
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนราธิวาส    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050007570  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 10:56
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050007552  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 10:55
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพัทลุง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050007562  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 10:52
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050007516  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 10:50
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050007567  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที อนป./789       ลงประกาศ 10 พ.ค.2561 10:33
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ บริเวณพื้นที่ทั้งหมดของ บมจ.ทีโอที(บ้านเลขที่ 2112 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61050007462  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./1105       ลงประกาศ 8 พ.ค.2561 18:28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมจำนวน 2 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61040021664  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ อนภ.1/       ลงประกาศ 4 พ.ค.2561 08:36
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ โครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 3 แห่ง จังหวัดกาญจนบุรี    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61040001392  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./878       ลงประกาศ 30 เม.ย.2561 11:37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61040012992  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019