ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่   1  2  3 [4] 5 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสป./2287       ลงประกาศ 3 ส.ค.2561 18:02
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารส่วนงานภายใต้ บน.4.2 จำนวน 3 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61080006888  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.29/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:42
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.28/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:40
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.27/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:38
ซื้ออุปกรณ์ระบบ Network Intranet ภายในอาคารพร้อมบริการหลังการขายให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์กรมหาชน)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.26/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 18:36
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 30 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1534       ลงประกาศ 23 ก.ค.2561 12:50
งานจ้างที่ปรึกษากฎหมาย    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61070013739  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.23/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 17:00
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.22/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 16:57
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 10 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ พสฒ./820       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 16:30
จ้างพัฒนาคู่มือการสอน คู่มือประชาชนและสื่อดิจิทัลต่างๆ สำหรับการสร้างการเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิท้ล    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M61070008920  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ ปล.29/2561       ลงประกาศ 12 ก.ค.2561 13:50
งานจ้างผลิตพัด พลาสติกพิมพ์ลาย รายการส่งเสริมการขายบริการ TOTmobile ระบบรายเดือน ชุด Like Net และ Love Talk ขนาด 6.5 นิ้ว โดยวิธีตกลงราคา   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.19/2561       ลงประกาศ 4 ก.ค.2561 17:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 เพิ่มเติม จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.18/2561       ลงประกาศ 4 ก.ค.2561 17:17
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 51 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.12/2561       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 18:57
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 เพิ่มเติม จำนวน 8 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.11/2561       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 18:56
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เพิ่มเติม จำนวน 18 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.10/2561       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 18:55
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 15 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.9/2561       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 18:52
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 เพิ่มเติม จำนวน 8 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.8/2561       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 18:48
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./1328       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2561 14:53
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิมที่ห้องผู้บริหาร อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (ระยะที่ 2)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61060018795  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.7/2561       ลงประกาศ 11 มิ.ย.2561 15:42
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลางเพิ่มเติม จำนวน 32 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ ทีโอที จพค./1184       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2561 14:33
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และสถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จำนวน 133 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050039878  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค. 6/2561       ลงประกาศ 31 พ.ค.2561 16:48
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค. 5/2561       ลงประกาศ 31 พ.ค.2561 16:48
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค. 4/2561       ลงประกาศ 31 พ.ค.2561 16:46
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค. 3/2561       ลงประกาศ 31 พ.ค.2561 16:43
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค. 2/2561       ลงประกาศ 31 พ.ค.2561 16:42
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.1/2561       ลงประกาศ 31 พ.ค.2561 16:38
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:19
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 7 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029332  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:19
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 4 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029355  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:17
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 2 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพัทลุง ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029353  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:16
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 9 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029346  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
เลขที่ ทีโอที ชภ.4/214       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 14:14
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษาของศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวน 8 คน ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาจ้าง 18 เดือน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61050029342  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019