ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่   1 [2]
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160017831/2559 ลว. 22 มกราคม 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 เม.ย.2561 16:29
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC FTTx ต้นทาง เส้น 01:1-120 พร้อมติดตั้งตู้ OFCCC ON POLE จำนวน 91 ตู้ บริเวณริมถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์บางพลัด (สามารถรองรับได้ทั้งหมด 4,368 Ports)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 426 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 5 ตุลาคม 2560)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018892/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 เม.ย.2561 12:59
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างของส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.1 จำนวน 20 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดการจ้างเหมาฯลง จำนวน 4 คน       
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019