ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่  [1] 2  3 
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020593/2561 ลว. 16 พฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 4 ก.ค.2562 10:52
จ้างเหมาติดตั้ง OFC-COPPER และตัดถ่ายเลขหมาย ADSL พร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง จำนวน 7 ชุมสาย
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จแต่ละชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021019/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 4 ก.ค.2562 10:47
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า-ปฏิบัติงานการขายและลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวม บน.4.2
แก้ไขวงเงิน ปรับลดผู้ปฏิบัติงานลง จำนวน 1 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021298/2561 ลว. 26062562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 16:02
จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,ระบบอุปกรณ์การกำลังพร้อมงานกั้นห้องและปรับปรุงอาคารที่ ชส. เพลินจิต และงานรื้อถอน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160018553/2559 ลว. 27 กันยายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 15:21
จ้างเหมาติดตั้ง บำรุงรักษา ปรับปรุง และบริการ XDSL, TOT Fiber 2 U, Internet จำนวน 43 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดการจ้างเหมาฯ ลง คงเหลือ จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พภก.3/293 ลว. 18 ม.ย.62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 14:38
จ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ Dark Fiber บมจ.ไทยเคนเปเอร์ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี,สระแก้ว
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาการจ้าง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021129/2561 ลว. 16 ตุลาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2562 14:52
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้าง ข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิล เนื่องจาก แนวท่อร้อยสายใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT ของกรมทางหลวง บริเวณคลองบ้านเก่าและคลองบางพัง ถนนติวานนท์ ชุมสายโทรศัพท์ปากเกร็ด
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 68 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม (ครบกำหนดใหม่วันที่ 22 เมษายน 2562)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021097/2561 ลว. 10062562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2562 16:51
จ้างเหมาติดตั้งระบบวิเคราะห์ Log analytics เพื่อความปลอดภัยบริการบนโครงข่ายบรอดแบนด์ จำนวน 83 ชุมสาย
ขอแก้ไขสัญญาโดยขอขยายระยะเวลาออกไปจากสัญญาเดิมอีก 36 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021092/2561 ลว. 16052562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:53
จ้างเหมาติดตั้งระบบ WIFI
แก้ไขรูปแบบติดตั้งอุปกรณ์ Outdoor Access Point ของชุมสายสามเสน จำนวน 8 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160021396/2561 ลว. 03052562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 17:06
จ้างเหมาเทพื้นถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมภูผาสาด จังหวัดเลย
แก้ไขข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3160019421/2560 ลว. 03052562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 16:41
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชุมสายเชียงราย - ชุมสายเชียงของ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน และแก้ไขขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากเดิมอีก 120 วัน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ จพค./200/3160019362/2560 ลว. 19 ก.ค.2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 29 เม.ย.2562 14:59
รับ-ส่งเอกสารพร้อมยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
ยกเลิกสัญญาเพราะหมดความจำเป็น       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A03/3260004420/2560 ลว. 08032560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 เม.ย.2562 10:19
ซื้ออุปกรณ์ Switch ประเภท Indoor และ Ourdoor พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
แก้ไขสัญญา โดยขยายระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์ Switch Outdoor และ Outdoor Enclosure ในข้อ 3 การส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021399/2561 ลว. 21 ม.ค. 2562  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 10 เม.ย.2562 14:38
ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020726/2561 ลว. 1 มิถุนายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 1 มี.ค.2562 14:59
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.3 จำนวน 27,900 เลขหมาย/พอร์ต
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019147/2560 ลว. 26/05/2560  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 27 ก.พ.2562 15:22
จ้างรื้อย้ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และสร้างท่อร้อยสาย พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 จุด จาก บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของเส้นทาง ชส. พัทยา - ชส. มาบตาพุด ชส. พัทยา เพิ่มอีก 149 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018047/2559 ลว. 11 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 09:14
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายและเคเบิล ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160021511/2562 ลว. 05/02/62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 16:01
จ้างเหมาปรับปรุงถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมเขา 700 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินของหลักประกันสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3260004640/2561 ลว. 23/08/61  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 10:07
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล DSLAM จำนวน 1 รายการ คือรายการ LE79252ฺBTC ยี่ห้อ LEGERITY ประเทศผู้ผลิต ๊USA จำนวน 2,000 PC.
ยกเลิกสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3260004656/2561 ลว. 3 กันยายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 13:21
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล MSAG 1 รายการ
ยกเลิกสัญญา เนื่องจากห้างหุ้นส่วนคู่สัญญา ไม่ดำเนินการส่งมอบของตามสัญญา       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021399/2561 ลว. 21 ม.ค. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 09:31
จ้างเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน
เปลี่ยนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021441/2562 ลว. 14 ม.ค.2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 31 ม.ค.2562 14:44
จ้างจัดทำทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี พร้อมกล่องบรรจุ (กำมะหยี่) ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019761/2560 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 24 ม.ค.2562 08:58
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชุมสายระยอง - ชุมสายชลบุรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลางานแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 189 วัน นับถัดจากครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา(ภายในวันที่่ 30 พฤศจิกายน 2561)       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018058/2559 ลว. 19 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ม.ค.2562 13:41
งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกาญจนาภิเษก, งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารตอนนอก, งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสโมสร สถาบันวิชาการ ทีโอที (งามวงศ์วาน) และงานรื้อถอน จังหวัดนนทบุรี
แก้ไขสัญญาเปลี่ยนค้้ำประกันสัญญาตามแบบกรมบัญชีกลาง       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160018852/2559 ลว. 1 ก.พ. 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ม.ค.2562 09:34
ก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน ขยายระยะเวลา 195 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019498/2560 ลว. 6 กันยายน 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 30 ธ.ค.2561 13:18
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคู่สาย ในการตรวจแก้โครงข่ายคู่สายทองแดง เพื่อรองรับโครงการ 2.6 ล้านเลขหมาย หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1 จำนวน 138,330 เลขหมาย
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนเลขหมายทะเบียนคู่สายฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020740/2561 ลว. 16 กรกฎาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2561 10:43
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ Solar Energy
แก้ไขวงเงิน แก้ไขรุ่น/ยี่ห้อ/ประเทศผู้ผลิต แก้ไขอุปกรณ์จาก Trannergy เป็น sungrow จำนวนเงินลด 130,000 บาท วงเงินจาก 5,120,000 บาทลดลงเป็น 4,990,000 บาท       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020572/2561 ลว. 9 เมษายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2561 11:14
จ้างสร้างข่ายสาย ODN/OFC และอื่นๆ ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของ NBN Co. ที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2561
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019563/2560 ลว. 17 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 09:58
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการเคเบิลอากาศลงดิน ถนนโยธี ชส. สวทช.
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน แก้ไขเพิ่ม - ลด เนื้องาน,จำนวนเงินลดลง 1,599,804.29 บาท วงเงินตามสัญญาจาก 6,259,456.13 บาทลดเหลือ4,659,651.84 บาท       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021088/2561 ลว. 26 ก.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 10:23
จัดทำแคมเปญสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เปลี่ยนชื่อรายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019147/2560 ลว. 26 พฤษภาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 15:36
รื่้อย้ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และสร้างท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจำนวน 4 เส้นทางออกไปอีก 135 วัน และ จำนวน1เส้นทางขยายออกไปอีก 253วัน       

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160020087/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 15:33
ติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) และท่อร้อยสายพร้อมบ่อพัก เส้นทางชส.นครสวรรค์-ชส.พิจิตร-ชส.พิษณุโลก
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปจากเดิมอีก 112 วัน ครบกำหนดใหม่เป็นภายใน 12 ต.ค. 2561       

หน้าที่  [1] 2  3 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,439 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019