ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศสอบราคา

 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ 712/ส.0012/2560       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2561 16:09
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการดูแลสวนหย่อม จำนวน 7 คน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี , หนองคาย , ขอนแก่น , นครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ 712/ส.0011/2560       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2561 16:08
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งชุดปรับปรุง POWER FACTOR พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 แห่ง ในพืิ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ณ  
รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ B02/ส.0004/2561       ลงประกาศ 30 มี.ค.2561 17:04
ซื้อซอง จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นซอง 11 เม.ย. 2561   ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0013/2561       ลงประกาศ 30 มี.ค.2561 16:25
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม ที่ห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ทค.ดอยปุย จ.เชียงราย, ห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ชส.สุโขทัย จ.สุโขทัย, ห้องอุปกรณ์เครื่องชุมสาย ชส.บางมูลนาก จ.พิจิตร กำหนดยื่นซอง 19 เม.ย. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0012/2561       ลงประกาศ 29 มี.ค.2561 14:57
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ของเดิม ที่อาคารชุมสายโทรศัพท์นครสวรรค์ 1 จ.นครสวรรค์, อาคารชุมสายโทรศัพท์นครสวรรค์ 2 จ.นครสวรรค์ กำหนดยื่นซอง 11 เม.ย. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0015/2561       ลงประกาศ 29 มี.ค.2561 14:45
จ้างเหมาติดตั้ง Battery เปลี่ยนทดแทน Battery ระบบ UPS ของเดิมที่อาคารศูนย์ CALL CENTER คลองเตย พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นซอง 11 เม.ย. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0014/2561       ลงประกาศ 28 มี.ค.2561 16:17
จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 3 แห่ง ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อาคารส่วนบริการลูกค้า จ.น่าน กำหนดยื่นซอง 11 เม.ย. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0011/2561       ลงประกาศ 26 มี.ค.2561 14:05
จ้างเหมาปรับปรุงถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคม เขา 700 อ.แม่สอด จ.ตาก กำหนดยื่นซอง 10 เม.ย. 2561   ณ ห้องประกวดราคาอาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0009/2561       ลงประกาศ 6 มี.ค.2561 14:31
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสัญญาณ จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นซอง 19 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0010/2561       ลงประกาศ 5 มี.ค.2561 17:02
จ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/แก้ไข/ติดตั้งต่างๆ ของงาน Just Pay/Digital SMEs/Inventory/B-Mat/TOT Power Up กำหนดยื่นซอง 19 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0005/2561       ลงประกาศ 27 ก.พ.2561 15:15
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล MSAG จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นซอง 13 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0008/2561       ลงประกาศ 23 ก.พ.2561 11:34
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์ชุมสาย Ericsson จำนวน 19 รายการ กำหนดยื่นซอง 9 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุงสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./0002/2561       ลงประกาศ 23 ก.พ.2561 11:25
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล MSAN จำนวน 8 รายการ กำหนดยื่นซอง 9 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0007/2561       ลงประกาศ 22 ก.พ.2561 16:31
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล DSLAM จำนวน 12 รายการ กำหนดยื่นซอง 13 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ พสฐ./ส.0006/2561       ลงประกาศ 22 ก.พ.2561 14:12
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 11 รายการ กำหนดยื่นซอง 13 มี.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,522 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019