ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่  [1] 2  3  4  5 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 11:25
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน (ฉบับปรับปรุง) วันปิดรับข้อคิดเห็น 16 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0003/2562       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 11:39
งานจ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 5 คัน (5 เส้นทาง) (จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thubthim@tot.co.th /โทร. 0-2574-9909  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/10/2562       ลงประกาศ 7 พ.ค.2562 16:39
เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 29 เม.ย.2562 13:27
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 2 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.004/2562       ลงประกาศ 26 เม.ย.2562 15:33
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง 18 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 2 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสฐ./ชท.0015/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 15:09
จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 35 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 เม.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม ratchanw@tot.co.th /โทร. 0-2505-2838  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/9/2562       ลงประกาศ 3 เม.ย.2562 10:47
ซื้อสาย S.M. OPTICAL FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 808,000 เมตร และS.M. OPTICAL FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 580,000 เมตร รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 เม.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.003/2562       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 16:35
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/5/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:54
เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0005/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 14:27
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0006/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 10:19
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0003/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 15:45
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0002/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 15:37
งานซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,607,000 เมตร จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/7/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 14:32
งานจ้างเหมาติดตั้ง MAIN BATTERY แบบ VENTED TYPE และ แบบ SEALED TYPE จำนวน 16 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0004/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 10:34
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporo@tot.co.th /โทร. 0-2575-5819  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.002/2562       ลงประกาศ 15 มี.ค.2562 17:56
จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ คือ SM OPT.FIBER CABLE 12F (ARSS) จำนวน 760,000 เมตร และ SM OPT.FIBER CABLE 24F (ARSS) จำนวน24,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.001/2562       ลงประกาศ 15 มี.ค.2562 17:45
จัดซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP ROUND TYPE 1F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.004/2562       ลงประกาศ 15 มี.ค.2562 16:26
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,760,000 เมตร คลังพัสดุขอนแก่น วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.001/2562 (ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 15 มี.ค.2562 14:52
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง 34 กอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.003/2562 (ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 14 มี.ค.2562 10:18
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.002/2562 (ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 14 มี.ค.2562 10:16
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/8/2562       ลงประกาศ 12 มี.ค.2562 14:26
ซื้ออุปกรณ์ PERSONAL COMPUTER จำนวน 23 ST. และNOTEBOOK COMPUTER จำนวน 45 ST. พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) วันปิดรับข้อคิดเห็น 15 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม lukkana@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/6/2562       ลงประกาศ 8 มี.ค.2562 17:18
งานซื้อสาย OPTIC DROP WIRE TYPE 1F และ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าใต้ที่ 2 (ภก.2) วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/4/2562       ลงประกาศ 7 มี.ค.2562 15:28
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier แบบ Switch mode จำนวน 17 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.001/2562       ลงประกาศ 5 มี.ค.2562 08:56
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง 34 กอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ B02/ป.0003/2562       ลงประกาศ 4 มี.ค.2562 14:49
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.003/2562 (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 1 มี.ค.2562 14:01
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 6 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.002/2562 (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 1 มี.ค.2562 13:52
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 6 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0002/2562       ลงประกาศ 28 ก.พ.2562 13:44
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 18 แห่ง 39 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.003/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:37
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.002/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:34
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่  [1] 2  3  4  5 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,832 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019