ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/034/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/033/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/032       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:31
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/290       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:30
จ้างเหมาปรับปรุงจัดระเบียบสายด้วยการมัดรวบ สายสื่อสาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/031/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:28
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/030/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:27
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/029/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:27
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/028/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:26
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/027/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:25
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/026/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:24
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/025/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:24
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/024/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:23
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/023/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:22
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/022/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:21
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/021/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:19
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/020/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:18
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/019/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:17
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/017/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:16
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/017/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:15
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/016/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:15
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/84       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:14
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0424       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/015/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:13
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/013       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:08
ซื้อ ONU TCHG8120 พร้อมอุปกรณ์ HG8120L TCHG8120 1GE Port LAN,1FE Port LAN, 1ATA จำนวน 280 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/012       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:59
ซื้อ TP-Link Archer VR1200v AC1200 Wireless Dual จำนวน 60 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/61034       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:37
จัดซื้อ อุปกรณ์ตอนนอกเพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.2(ฉบ.)/007/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:33
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์ ATA 4FXS จำนวน 12 ตัว และ ATA 8FXS จำนวน 11 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.2(ฉบ.)/006/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:32
ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN 612 จำนวน 100 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ11/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:17
"งานจัดซื้ออุปกรณ์ตัดต่อเคเบิลและตู้ SDP ของใบสั่งงาน C:60WBEOO0077 ของชุมสาย บ้านแม่ลอยไร่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ10/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:16
"งานจัดซื้ออุปกรณ์ตัดต่อเคเบิลและตู้ SDP ของใบสั่งงาน C:60WBEOO0078 ของชุมสายบ้านเวียงเหนือ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ09/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:15
งานจัดซื้ออุปกรณ์ตัดต่อเคเบิลและตู้ SDP ของใบสั่งงาน C:60WBEOO0081 ของชุมสายบ้านร่องขุน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/ซื้อ08/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:10
งานจัดซื้ออุปกรณ์ตัดต่อเคเบิลและตู้ SDP ของใบสั่งงาน C:60WBEOO0080 ของชุมสายบ้านป่ายางหลวง       
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019